Makani Mabotu Aazwa Kuli Leza!

Makani mabotu aazwa kuli Leza niinzi?Nkaambonzi nchitweelede kwaasyoma?Kabbuku aaka Kasandula mibuzyo eeyi kakubelesegwa Bbaibbele.

Ulagwasigwa Biyeni Kazizwa Mukabbuku Aaka

Aaka kabbuku kayookugwasya kwiiya kazizwa muJwi lya Leza, iBbaibbele. Bona mbukonzya kubelesya Bbaibbele lyako mukujana magwalo alembedwe.

Makani Mabotu Niinzi?

Yiiya kuti makani aazwa kuli Leza niinzi, nkamboonzi ncayandikana cakufwambana, anzweelede kucita.

Leza Ngwani?

Leza ulaazina na alimwi ulaandaba andiswe na?

Lino Makani Mabotu Azwa Kuli Leza Cacoonzyo Na?

Niinzi cipa kuti tube acoonzyo cakuti makani amuBbaibbele ngaakasimpe?

Jesu Kristo Ngwani?

Bala kuti Jesu wakafwidaanzi, cinunuzyo niinzi, alimwi akuti ulokucitaanzi lino.

Niinzi Makanze aLeza Atalaa Nyika?

IBbabbele lilapandulula kuti nkamboonzi Leza ncaakalenga nyika, mapenzi azoomana lili, alimwi akuti buumi bwakunembo munyika bunoli biyeni kuli baabo batakakkale mulinjiyo.

Tula Bulangilizi Na Bwakuti Bafwide Bayoobuka?

Niinzi cicitika kuti twafwa? Sena tuyoozibona lubo inzubo zyesu abenzuma besu bafwide?

Bwami bwaLeza Niinzi?

Ngwani Mwami waBwami bwaLeza akuti Bwami buyooctaanzi?

Nkamboonzi Leza Ncazumizya Bubi aMapenzi?

Bubi bwakatalika biyeni, alimwi nkamboonzi Leza ncalikubuzumizya kusikila lino? Mapenzi azoomana na?

Kujana Impuli Yanu Yakkala Biyeni Kiibotelwa?

Jehova, Leza ubotelwa, uyanda kuti impuli kazibotelwa. Jana malailile agwasya baalumi, banakazi, bazyali, alimwi abana.

Kujana Wabubona Biyeni Bukombi Bwakasimpe?

Sena kuli bukombi bomwe biyo bwakasimpe? Bala zintu zili musanu zitondezya bukombi bwacoonzyo.

Milawo yaLeza Itugwasya Biyeni?

Jesu wakapandulula kuti nkamboonzi ncituyanda busolozi alimwi kuti njiyili milawo yobilwe iyandikana

Kujana Wasweena Biyeni Kuli Leza?

Jana kuti Leza ulaziswiilila na inkombyo zyoonse akuti tweelede kukomba biyeni, alimwi kuti ncinzi cimwi ncitweelede kucita kuti tusweene kuli Leza.

Makaniinzi Mabotu Atalaa Bukombi?

Sena ciyosika cindi muntu woonse nayoswaanizigwa mukukomba Leza omwe biyo wakasimpe na?

Nkamboonzi Leza Nali Aambunga?

IBbaibbele lilaamba kuti nkamboonzi banaKristo bacoonzyo ncobabambikene alimwi kuti babambidwe biyeni.

Nkamboonzi Ncoyelede Kwiinkilila Kunembo Mukwiiya Atalaa Jehova?

Luzibo lwako atalaa Leza alimwi akuJwi lyakwe luyobagwasya biyeni bamwi? Uyobaa bwenzuma buli biyeni aLeza?