Skip to content

Skip to table of contents

 CHIIYO 23

Mabbuku Eesu Alembwa Biyeni Mumilaka Isiyene siyene?

Mabbuku Eesu Alembwa Biyeni Mumilaka Isiyene siyene?

Dipatimenti yabaSikulemba kuU.S.A.

kuSouth Korea

kuArmenia

kuBurundi

kuSri Lanka

Ikuti tukonzye kucita mputugolela kwaambilizya “makani mabotu” “kulibamasi oonse kumisyobo yoonse kumilaka yoonse akumikowa yoonse,” tupanga mabbuku mumilaka iinda ku750. (Ciyubunuzyo 14:6) Tuukonzya biyeni mulimu ooyu muyumu? Tuucita kwiinda mukugwasigwa abalembi babeleka kumawofesi eesu mapati, abasanduluzi balipedelede, boonse Mbakamboni baJehova.

Zibalo zyoonse zitalika kulembwa muciKuwa. Kumawofesi eesu mapati, Kabunga Keendelezya kalanga-langa mulimu uucitwa abadipatimenti yakulemba. Dipatimenti eeyi ilanga-langa basikulemba babeleka amawofesi mapati abamwi babeleka kuli amwi mawofesi amutabi akubapa milimu. Kuba abalembi basiyene-siyene kutugwasya kulemba makani aagwasya bantu bala ziyanza zisiyene-siyene munyika zyoonse.

Zibalo zilatumizigwa kubasanduluzi. Zibalo nizyamana kulembwa akuzumizigwa, zilatumizigwa kwiinda mumakkompiyuta kubasanduluzi bali munyika yoonse. Baleezya canguzu kusala ‘majwi ayeelede akasimpe’ alaabupanduluzi buzwide bwa muciKuwa kabatola mumulaka wabo.​—Mukambausi 12:10.

Makkompiyuta apa kuti mulimu ucitwe cakufwambaana. Makkompiyuta taakonzyi kubeleka mulimu uucitwa abalembi abasanduluzi. Pesi mulimu wabo balawucita kufwambaana kababelesya makkompiyuta, azibelesyo zyakuyanduulisisya. Bakamboni baJehova bakapanga pulogilamu iitegwa Multilanguage Electronic Publishing System (MEPS), aawo zibalo zili mumilaka isika kumyaanda mpuzinjizigwa akuswaanizigwa azifanikisyo kucita kuti zikadindwe.

Nkaambo nzi nitubeleka canguzu oobu mukusandulula mabbuku mumilaka myiingi? Nkaambo nkuyanda kwaJehova kuti “bantu boonse bafutulwe akuboola kuluzibo lwakuziba lusinizyo.”​—1 Timoteo 2:3, 4.

  • Mabbuku eesu alembwa biyeni?

  • Nkaambo nzi nitusandulula mabbuku eesu mumilaka myiingi?