Skip to content

Skip to table of contents

 CHIIYO 27

Ilayibbulali iliku N’anda YaBwaami Nga ILatugwasya Biyeni?

Ilayibbulali iliku N’anda YaBwaami Nga ILatugwasya Biyeni?

kuIsrael

kuCzech Republic

kuBenin

kuCayman Islands

Ulayanda na kuyanduulisisya kuti uyungizye luzibo lwako lwamuBbaibbele? Kuli nzyuyandisisya kuziba na atala alugwalo lwamuBbaibbele, muntu, zilawo naa zintu zyambidwe muBbaibbele? Nikuba kuti wakali walibuzya kuti iJwi lyaLeza nga lilakugwasya na muzintu zikukatazya? Kuti kakuli boobo swaya layibbulali ilikuN’anda yaBwaami.

ILaazibelesyo zigwasya mukuyanduulisisya. Cimwi ciindi kuli mabbuku amwi aBakamboni baJehova ngutakwe ajanika mumulaka wako. Pesi ilayibbulali ilikuN’anda yaBwaami ilamabbuku akamwayigwa lino-lino. Ilakonzya kuba amaBbaibbele alabusanduluzi busiyenesiyene, nikuba bbuku lipandulula mabala, aamwi mabbuku aagwasyilizya mukuyanduulisisya. Ulaangunukide kukubelesya layibbulali miswaangano kiitana sanguna alimwi niyamana.Ikuti kakuli kkompiyuta kulakonzya kuba a Watchtower Library, eeyi nipulogilamu yakkompiyuta ilamabbuku esu oonse alubo tiikatazyi pe kwiibelesya. Ncibelesyo citakatazyi kucibelesya ncunga ulajana nkani njuyanda cakufwambaana nikuba bbala amagwalo nguyanda.

Igwasya loko aabo bali muMuswaangano waBuumi aMulimu Wesu. Ulakonzya kwiibelesya kabotu layibbulali ilikuN’anda yaBwaami ciindi nulibambila zyakucita nzupedwe. Mulangizi waMuswaangano waBuumi aMulimu Wesu, ngulanga-langa layibbulali eeyi. Nguwe ulamutolo wakubona kuti mabbuku mapya alajanika akuti abambidwe kabotu. Mulangizi wacikolo naa ukuyiisya Bbaibbele ulakonzya kukutondeezya mbukonzya kujana twaambo ntuyanda. Aboobo, takwe mabbuku pe ayeelede kubwezwa ajanika kulayibbulali ilikuN’anda yaBwaami. Alubo, tuyanda kwaajata kabotu mabbuku, alimwi tayeleede kujanika keengo mukati.

IBbaibbele lipandulula kuti “kujana luzibo lwa-Leza,” tweelede kukuyanduulisisya “mbuli zintu ziyandika zisisidwe.” (Tusimpi 2:1-5) Ilayibbulali ilikuN’anda yaBwaami ilakonzya kukugwasya kuti utalike kuyanduulisisya.

  • Nzibelesyo nzi zijanika kulayibbulali ilikuN’anda yaBwaami?

  • Ngwani unga ulakugwasya kuti uyibelesye kabotu layibbulali ilikuN’anda yaBwaami?