Skip to content

Skip to table of contents

 CHIIYO 17

Balangizi bamabazu Batugwasya Biyeni?

Balangizi bamabazu Batugwasya Biyeni?

kuMalawi

Kabunga kamulimu wakukambawuka

Mumulimu wamumunda

Muswaangano wabaalu

Magwalo aamaKristu aciGiriki alaamba cakwiindulula atala aBarnaba amwapostolo Paulo. Aaba baalumi bakabeleka kabali balangizi bendeenda, kabaswaya mbungano zyakusaanguna. Nkaambo nzi? Bakali aciyandisyo cakuziba kuti beenzinyina bakumuuya bacita biyeni muzintu zyakukomba. Paulo wakaamba kuti wakali kuyanda ‘kubweeda akalingule babunyina’ akuti akabone mbubapona. Wakali yandide kweenda makkilomita miingi kuti akabasimye. (Incito 15:36) Nduluyandisyo balangizi beendenda ndubalaalo mazuba aano.

Bazida kuzootusungwaazya. Mulangizi wabbazu umwi awumwi uswaya tubili mumunyaka kakkala mviki iimwi mumbungano zisika ku20 naa zyiinda aawo, tulakonzya kugwasigwa kapati aluzibo lwabakwesu aaba, alimwi alwabakayintu babo ikuti kabakwete. Baleezya canguzu kuziba bamumbungano boonse, alimwi balayandisya kweenda andiswe mumulimu wamumunda akuzyiiyo zyesu zyaBbaibbele. Balangizi aaba alimwi abaalu bacita kuswaya kwakweembela, balapa nkani zisungwaazya kumiswaangano mipati ayambungano.​—Incito 15:35.

Batondeezya kubikkila maano kuli boonse. Balangizi bamabazu babikkila loko maanu kuziimo zyakumuuya zyambungano. Balaswaangana abaalu ababelesi babelekela kuti balange-lange kwiinkilila anembo kulookubawo alimwi akuti bape lulayo lugwasya kuti bakonzye kunyampula mitolo yabo. Bagwasya mapayona kuti bazwidilile mumulimu wabo, alubo babotelwa kuziba bapya bamumbungano akumvwa kuzwidilila kwabo kwakumuuya. Umwi awumwi wabakwesu aaba ulalipeda kubeleka kali ‘simulimoma ubelekela ndiswe.’ (2 baKorinto 8:23) Tweelede kutobelezya lusyomo lwabo akulipeda kwabo kuli Leza.​—baHebrayo 13:7.

  • Makanzee nzi balangizi bamabazu ngibalawo nibaswaya mbungano?

  • Nga ulagwasigwa biyeni ciindi nibatuswaya?