Skip to content

Skip to table of contents

 CHIIYO 18

Makani Aagwasya Baswiilizi

Makani Aagwasya Baswiilizi

1 BaKorinto 9:19-23

CHIFWIINSYO: Gwasya baswiilizi kuti bayeeyesesye atala amakani ngulikwaambuula akuti basyaale kabali aachintu chiyandikana nchibayiya.

MBUKONZYA KUZICHITA:

  • Yeeya atala azintu nzibazi kale baswiilizi. Muchiindi chakwaamba zintu nzibazi kale baswiilizi, pandulula twaambo munzila mpya njibatazibide pe.

  • Yanduulisisya alubo uyeeyesesye. Kuti kazikonzeka, nupandulula twaambo tupati, belesya twaambo ntubatazi baswiilizi naakuti zintu zilikuchitika mazubaano. Yeeyesesya atala amakani aako ambaayendelana atwaambo ntuyanda kubelesya.

  • Tondeezya mbaagwasya makani aako. Pandulwida baswiilizi mbubakonzya kubelesya twaambo tuzwa muBbayibbele mubuumi bwabo. Wamba zyiimo nzibakonzya kuswaana baswiilizi, mbubakonzya kulimvwa anzibakonzya kuchita.