Skip to content

Skip to table of contents

 CHIIYO 14

Twaambo Tupati Twatondeezegwa

Twaambo Tupati Twatondeezegwa

BaHebrayo 8:1

CHIFWIINSYO: Gwasya baswiilizi kuti batobelezye munkani yako alubo tondeezya kaambo kamwi akamwi mbukeendelana amakanze aako kuswaanizya amutwe wankani.

MBUKONZYA KUZICHITA:

  • Baamakanze. Ziba kuti makanze aankani yako ngakwaambila bantu makani na, ngakupa kuti basyome na naakuti ngakubasungwaazya mpawo ulibambile kweendelana amakanze aayo. Bona kuti twaambo tupati toonse tukugwasya kuzuzikizya makanze aako.

  • Pandulula mutwe wankani yako. Wanoowambuula nkani yako, yindulula mutwe wankani kwiinda mukubelesya mabala aajanika mumutwe wankani yako naakuti mabala aakozyenie aali mumutwe wankani yako.

  • Pandulula twaambo tupati munzila nguba alubo iimvwisisika. Sala twaambo tupati tweendelana amutwe wankani ntukonzya kubelesya kuti uyiisye munzila iimvwisisika muchiindi nchupedwe. Utabelesyi twaambo toonse tubikkidwe, wamba kaambo kamwi akamwi, yimikila kwachiindi chifwiifwi mpawo waambe kaambo katobela.