Skip to content

Skip to table of contents

 CHIIYO 12

Kusalangalizya Akutondeezya Lubomba

Kusalangalizya Akutondeezya Lubomba

1 BaTesalonika 2:7, 8

CHIFWIINSYO: Wambuula munzila yaluyando, iitondeezya kuti ulabayanda baswiilizi.

MBUKONZYA KUZICHITA:

  • Yeeya atala abaswiilizi. Libambile kabotu kwiinda mukuyeeyesesya buyumu-yumu mbubaswaana baswiilizi. Yezya kubona mbubalimvwa.

  • Sala mabala aali kabotu. Wambuula munzila iisangalizya, iiwumbulizya alubo iisungwaazya. Chenjelela kuti utaambi majwi aapa kuti baswiilizi babe abweeme naakuti majwi aatali kabotu kubantu batasyomi Jehova akuzintu nzibasyoma.

  • Tondeezya chiyandisyo. Tondeezya kuti uli aaluyando kubaswiilizi kwiinda mukwaambuula aajwi libombede akunyanyaasya mubili munzila iili kabotu. Tondeezya kubotelwa kubusyu alubo umwemwetele.