Skip to content

Skip to table of contents

 CHIIYO 1

Ntalisyo Mbotu

Ntalisyo Mbotu

Incito 17:22

CHIFWIINSYO: Ntalisyo yako yeelede kupa kuti bantu babe aachiyandisyo chakuswiilila, iipandulula kaambo kapati alubo iitondeezya kuti nkamboonzi kaambo aako nikayandikana kubaswiilizi.

MBUKONZYA KUZICHITA:

  • Chita kuti bantu babe aachiyandisyo. Sala mubuzyo, zyakachitika mubuumi, makani aakazwa munyuzi naakuti zimwi zitape kuti baswiilizi babe aachiyandisyo.

  • Salazya kaambo kapati. Weelede kubona kuti ntalisyo yako ilakasalazya kaambo kapati akuti baswiilizi balakamvwisisisya.

  • Pandulula kuti nkamboonzi kaambo aako nikayandikana. Makani aako ayelede kweendelana azyiimo zyabaswiilizi. Muswiilizi umwi awumwi weelede kumvwisisisya kuti kaambo aako kamugwasya biyeni.