Skip to content

Bafwide Bayoopona Lubo Na?

Bafwide Bayoopona Lubo Na?

Kujana wasandula kuti . . .

  • iiyi?

  • inee?

  • amwi?

 NZILYAAMBA BBAIBBELE

‘Kuzooba kubuka kwabafu.’Incito 24:15.

NCIZYAAMBA KULI NDUWE

Ulaumbulizigwa ciindi nwaafwidwa nzubo zyako alimwi abeenzinyokwe.2 baKorinto 1:3, 4.

Ulangunuka kukuyowa zintu zitawo atala alufu.baHebrayo 2:15.

Ulabaa bulangilizi bwacoonzyo bwakuyoobaamwi anzubo zyako alimwi abenzinyokwe bakafwa.Johane 5:28, 29.

 KUJANA TWAZISYOMA NA COONZYO NZILYAAMBA BBAIBBELE?

Iiyi, akaambo katwaambo tutatu:

  • Leza nguMulengi wabuumi. IBbaibbele lyaamba kuti Jehova Leza ngu“kasensa kabuumi.” (Intembauzyo 36:9; Incito 17:24, 25) Ooyo wakapa buumi kuzilenge zyoonse zipona, ulamanguzu akubwedezya lubo buumi kubantu bakafwa.

  • Ciindi, Leza wakabusya bantu bakafwide. IBbaibbele lilaamba aatala abubuke bwabantu bali musanu abatatu bakafwide. Aakati kabaabo bakabusigwa kwakali bapati, baniini, baalumi, abanakazi. Bamwi babo bakafwide kwaciindi cifwiifwi, umwi wakali mukabanda kwamazuba aane!Johane 11:39-44.

  • Leza ulaa ciyandisyo cakuyoobabusya lubo. Jehova taluyandi lufu; alimwi ulubona mbuli sinkondonyina. (1 baKorinto 15:26) Ulaa ciyandisyo cakuzunda sinkondonyina, akumaninsya lufu kwiinda mububuke. Alubo ulaa ciyandisyo cakuboozya aabo bali mumiyeeyo yakwe kuti bazoopone lubo anyika.Jobu 14:14, 15.

 NZYONGA ULAYEEYA

Nkamboonzi ncitucembaala alimwi akufwa?

Mubuzyo ooyu ulasandulwa muBbaibbele muli MATALIKILO 3:17-19 amuli BAROMA 5:12.