Skip to content

Skip to table of contents

 CHAANDANO 11

Nkaamboonzi Nikuli Mapenzi Miingi Oobu?

Nkaamboonzi Nikuli Mapenzi Miingi Oobu?

1, 2. Bantu biingi bakataazikanaa talaanzi?

TSUNAMI (maanzi aazwa mulwizi ayeetwaa guwo lilaanguzu.) idilisya myuunzi. Chigwebenga chijisi ntobolo chadubula muchikombelo, chachisa akujeya bantu biingi. Bulwazi bwakkensa bwajaya mwanakazi alimwi wasiya bana bakwe bali musanu.

2 Chiindi mapenzi azintu zibi zili boobu nizichitika, bantu biingi zilabakataazya kuti, “Nkaamboonzi?” Biingi balakataazikana kuti nkaamboonzi nyika niizwiide kusulayikana amapenzi. Ani webo kuli nizyakakukataazizye na zintu zili boobu?

3, 4. (a) Mibuzyoonzi Habakuku njaakabuzya? (b) Jehova wakamusandula biyeni?

3 MuBbayibbele, twiiya atala abaalumi baakalaa lusyomo lusimide muli Leza kuti abalabo bakali kubuzya mibuzyo iili boobo. Muchikozyano, musinsimi Habakuku wakabuzya Jehova kuti: “Ino nkaambo nzi ncondipa kubona zintu zibi? Alimwi nkaambo nzi ncolekela mapenzi kuti kacitika? Nkaambo nzi ncokuli lunyonyooko abugwebenga kumbele lyangu? Alimwi nkaambo nzi mazwanga akulwana ncozivwulide?”Habakuku 1:3, NW.

4 Mulugwalo lwaHabakuku 2:2, 3 tubala nsandulo zyaLeza zyamibuzyo yaHabakuku achisyomezyo chakwe chakubambulula chiimo chazintu. Jehova ulaaluyando kubantu. Alimwi iBbayibbele lyaamba kuti: “Nguumucebuka lyoonse.” (1 Petro 5:7) Nichoonzyo kuti, Leza takumubotezyi pe kubona mapenzi kwiinda mbutwaabona. (Isaya 55:8, 9) Kwalino atwaambuule atalaa mubuzyo  wakuti: Nkaamboonzi nikuli mapenzi miingi loko munyika?

NKAAMBOONZI NIKULI MAPENZI OOBU?

5. Bayiisi bazikombelo biingi batyeni atala amapenzi? Niinzi Bbayibbele nziliyiisya?

5 Bafundisi naa bayiisi bazikombelo chiindi chiingi baamba kuti nkuyanda kwaLeza kuti bantu kabafwaba. Bamwi baamba kuti zyoonse zichitikila muntu kuswaanizya amapenzi aali chitikila, nguLeza wakazibamba akuti tatukonzyi pe kuzimvwisisisya kuti nkaamboonzi nizili boobo. Bamwi nga baamba kuti bantu bachipati abana baniini, balafwa kuchitila kuti bakakkale aamwi aLeza kujulu. Aaya teemasimpe pe. Jehova taakwe nachita kuti zintu zibi zichitike pe. IBbayibbele lyaamba kuti: “Kacili kule a-Leza kuti acite bubi, akuli Singuzuzyoonse kuti alubizye!”Jobu 34:10.

6. Nkaamboonzi bantu biingi nibasola Leza akaambo kamapenzi aali munyika?

6 Bantu biingi basola Leza akaambo kamapenzi aali munyika nkaambo bayeeya kuti nguLeza weendelezya nyika. Pesi mbuli mbutwakayiiya muchaandano 3, mweendelezi wanyika eeyi nguSaatani Diabolosi.

7, 8. Nkaamboonzi nikuli mapenzi miingi munyika?

7 IBbayibbele litubuzya kuti “nyika yoonse ili mumaanza amubi” (1 Johane 5:19, NW ). Mweendelezi wanyika eeyi Saatani Diabolosi, ngusinkondo alimwi ulaalunya. Nguwe “uuena bantu boonse baansi.” (Ciyubunuzyo 12:9) Bantu biingi baliikumwiiya. Nkikaamwi kaambo nchikuvulide kubeja, kusulayikana, alimwi alunya.

8 Kuli tumwi twaambo tupede kuti mapenzi avule munyika. Kuzwa chiindi baAdamu aEva nibakapapila, bakayinzilizya chibi kubana babo boonse. Alimwi akaambo kachibi eechi, bantu bapa kuti bantunyina babe mumapenzi. Bayanda kuti baboneke kabayandikana kwiinda  bamwi. Mukuchita oobo, balalwana, baliinka kunkondo, alimwi badyaamizya bamwi. (Mukambausi 4:1; 8:9) Chimwi chiindi bantu balafwaba akaambo “kakusikilwa ziindi zyalufu amapenzi.” (Mukambausi 9:11) Chiindi nibali aabusena butali kabotu alimwi aachiindi chiteelede, mapenzi azimwi zintu zibi zilakonzya kubachitikila.

9. Nkamboonzi nitulachoonzyo chakuti Jehova ujisi twaambo tubotu twakuzumizya mapenzi kuti ayinkilile kunembo?

9 Jehova taakwe nayeta mapenzi. Tayelede kusolwa pe nkaambo kankondo, milandu, akudyaamizya. Leza taakwe nachita kuti kube mapenzi aali mbuli mizuzumo yanyika, guwo pati, akufusuka kwamilonga. Chimwi chiindi ulakonzya kuyeeya kuti, ‘Ikuti kakuli Jehova nguulamanguzu miingi kuzintu zyoonse, nkaamboonzi natalesyi kuti zintu zyoonse zibi zitachitiki?’ Tuzi kuti Leza ulandaba loko andiswe, nkikaako ujisi twaambo tuli kabotu tupa kuti azumizye mapenzi kuti ayinkilile kunembo.1 Johane 4:8.

KAAMBO JEHOVA NCHAZUMIZYA MAPENZI

10. Saatani wakamukazya biyeni Jehova?

10 Mumuunda waEdeni, Diabolosi wakeena Adamu aEva. Saatani wakatamikizya Leza kuti Mweendelezi mubi. Wakaamba kuti kuli chimwi chintu chibotu Leza nchaakasisila Adamu aEva. Saatani wakayanda kuti bamusyome kuti wakali kunooba mweendelezi uuli kabotu kwiinda Jehova akuti teebakali kuyanda bweendelezi bwaLeza pe.—Matalikilo 3:2-5; langa Makani Aakumamanino 27.

11. Nguuli mubuzyo ngutweelede kusandula?

11 Adamu aEva taakwe nibakamuswiilila pe Jehova alimwi bakamupapila. Bakali kuyeeya kuti bakalaa cheelelo chakulisalila kuchita zibotu naa zitali kabotu kabatakwe bweendelezi bwaJehova. Jehova wakatondeezya biyeni kuti basikupapila aaba bakabisya, akuti ulizizi zintu zibotu nzituyanda?

12, 13. (a) Nkaamboonzi Jehova naakatabanyonyoona chakufwambaana basikupapila? (b) Nkaamboonzi Jehova naakazumizya Saatani kuba mweendelezi wanyika eeyi akuti bantu balyeendelezye?

 12 Jehova taakabanyonyoona pe mpawaawo baAdamu aEva nibakabisya. Pesi wakabazumizya kuti babe aabana. Kuzwaawo Jehova wakapa kuti bana baAdamu aEva bakonzye kulisalila ngubakali kuyanda kuti abe mweendelezi wabo. Makanze aaJehova akali akuti nyika izule bantu bamaninide, alimwi eezi nzizyo zyakali kunoochitika nikuba kuti Diabolosi wakali kunooyeezya biyeni.Matalikilo 1:28; Isaya 55:10, 11.

13 Saatani wakakazya Jehova kunembo kwamamiliyoni aabangelo. (Jobu 38:7; Daniele 7:10) Aboobo, Jehova wakapa Saatani chiindi chakutondeezya kuti kwaamba kwakwe kwakali kwakubeja. Alubo Jehova wakapa bantu chiindi chakulibikkila mfulumende zyabo kazyeendelezegwaa Saatani, kuchitila kuti kuboneke kuti bakali kunookonzya na kuzwidilila kabatakwe lugwasyo lwaLeza.

14. Kulampa kwachiindi kwatondeezyaanzi?

14 Kwaminyaka iili zyuulu, bantu beezya kulyeendelezya pesi bakachilwa. Eezi zyatondeezya kuti Saatani mubeji. Bantu bayanda lugwasyo lwaLeza. Musinsimi Jeremiya wakali kwaambisya aawo naakati: “O Jehova, ndizi kuti muntu waansi tezi kubamba kabotu inzila zyakwe. Muntu ulaya bweenda, pele tabwene kweenzya intaamu zyakwe.”Jeremiya 10:23.

NKAAMBOONZI JEHOVA NAALINDILA KWACHIINDI CHILAMFU OOBO?

15, 16. (a) Nkaamboonzi Jehova naakazumizya mapenzi kuti ayinkilile kwachiindi chilamfu? (b) Nkaamboonzi Jehova naalekelede mapenzi akeetwaa Saatani?

15 Nkaamboonzi Jehova naakazumizya mapenzi kuti achitike kwachiindi chilamfu oobo? Nkaamboonzi natalesyi zintu zibi kuti zitachitiki? Kwatola chiindi chilamfu  chitondeezya kuti bweendelezi bwaSaatani bwakachilwa. Bantu beezya kusala mfulumende zisiyene-siyene pesi tazizwidilili pe. Nikuba kuti baliikuzwidilila muli zyasayensi azyabusongo bwasunu, pesi kuchizwide kutalulamisya, kufwaba, milandu alimwi ankondo zyiingi kwiinda chiindi. Tatukonzyi pe kuzwidilila kulyeendelezya kuti Leza taanjilila.

16 Nikuba boobo, Jehova taakwe naagwisya pe mapenzi aakachitwaa Saatani nkaambo eezi zyakali kunootondeezya kuti Jehova ulabusumpula bweendelezi bwaSaatani, alimwi taakwe naazoozichita pe eezi. Alubo, bantu bakali kunoosyoma kuti balakonzya kulyeendelezya kabazwidilila. Pesi ooku nkubeja, alimwi Jehova taakwe naali kunoozizumizya pe, nkaambo tabeji pe.BaHebrayo 6:18.

17, 18. Jehova uyoochitaanzi atala azintu zyoonse Saatani nzyaakanyonyoona?

17 Kujana wazibambulula na Jehova zintu zyoonse zyakanyonyooka akaambo kakupapila kwaSaatani abantu? Iiyi. Kuli Leza zintu zyoonse zilakonzeka. Jehova ulichizi chiindi chili kabotu chakupa nsandulo kukutamikizya kwaSaatani. Mpawo uyoochita kuti nyika ikabe paradayizi, mbuli mbuyakeelede kuba. Boonse ‘bayeeyegwa bali muzyuumbwe’ bayoobusigwa. (Johane 5:28, 29) Bantu taakwe nibayoochiswa nikuba kufwa lubo pe. Jesu uyoobambulula zintu zyoonse zyakanyonyooka akaambo kaSaatani. Jehova uyoobelesya Jesu “kuti ajaye milimo ya-Saatani [Diabolosi].” (1 Johane 3:8) Tulalumba kuti Jehova wakatulansizya moyo nkaambo lino twakamuziba alimwi twakasala kuti abe Mweendelezi wesu. (Bala 2 Petro 3:9, 10.) Nikuba chiindi nituba mumapenzi, ulatugwasya kuti tukakatile mumapenzi eesu oonse.Johane 4:23; bala 1 BaKorinto 10:13.

 18 Jehova tatusungilizyi kuti tumusale kuba Mweendelezi wesu. Wakapa bantu chipo chakulisalila. Kwalino atulange-lange chipo eechi chiyandikana nchichaamba kuli ndiswe.

UYOOCHIBELESYA BIYENI CHIPO CHAKULISALILA?

19. Nchipoonzi chibotu Jehova nchaakatupa? Nkaamboonzi nitweelede kuchilumba chipo eechi?

19 Chipo chakulisalila chizwa kuli Jehova chipa kuti tusiyane abanyama. Nkaambo banyama babelesya busongo bwakulengwaabo, pesi iswe tulakonzya kulisalila nzila njituyanda kuponaayo alubo akulisalila kuti tuyanda kuboteezya Jehova na. (Tusimpi 30:24) Alubo, tatuli mbuli minchina pe, iichita nziyakapangilwa kuchita luzutu. Tulalwaangunuko lwakulisalila kuti tuyanda kuba bantu bali biyeni, mbaani mbituyanda kuti babe beenzuma, alimwi akuti niinzi nzituyanda kuchita mubuumi bwesu. Jehova uyanda kuti tubotelwe mubuumi.

20, 21. Nkusalaanzi kuli kabotu nkunga ulachita kuzwa lino?

20 Jehova uyanda kuti tumuyande. (2 BaKorinto 9:7) Uli mbuli ndeende uubotelwa kumvwa mwanaakwe kaamba zizwa mumoyo wakwe kuti “Ndilakuyanda,” kakutali kuti wasungilizigwa biya pe. Jehova wakatupa lwaangunuko lwakulisalila kuti tulayanda na kumubelekela naa pe. Saatani, Adamu, aEva bakasala kukaka Jehova. Uyoochibelesya biyeni chipo chako chakulisalila?

21 Belesya lwaangunuko lwako lwakulisalila kuti ubelekele Jehova. Kuli mamiliyoni aabamwi bakasala kubelekela Leza akukaka Saatani. (Tusimpi 27:11) Kuzwa lino uyoochitaanzi kutegwa ukajanike munyika mpya yaLeza aawo nayoogwisya mapenzi oonse? Chibalo chitobela chiyoowusandula mubuzyo ooyu?