IBbayibbele Nga Lilatuyiisyaanzi?

Bbuku eeli lyakapangilwa kukugwasya kuti wiiye Bbayibbele nzilyaamba muzyiiyo zisiyene-siyene, kuswaanizya chipede kuti katufwaba, chichitika kuti twafwa, nzila yakujana kubotelwa mumpuli, azimwi.

Makanzeenzi Leza Ngalaawo Atala Andiswe?

Ulakonzya kulibuzya kuti nkaamboonzi nikuli mapenzi miingi oobu mazubaano. IBbayibbele liyiisya kuti lino-lino Leza uyoobweza ntaamu yakugwisya mapenzi oonse kuswaanizya kuchiswa alufu.

CHAANDANO 1

Leza Ngwani?

Uyeeya kuti Leza ulaandaba na anduwe? Yiiya atala abube bwakwe akuti nga ulacita biyeni kuti ube mweenzinyina.

CHAANDANO 2

IBbayibbele—Ndibbuku Lizwa Kuli Leza

IBbayibbele nga lilakugwasya biyeni kuzunda mapenzi nguswaana? Nkaamboonzi nuukonzya kubusyoma businsimi bwalyo?

CHAANDANO 3

Makanzeenzi Leza Ngalaawo Atala Abantu?

Buumi bunooli biyeni munyika mpya yaparadayizi?

CHAANDANO 4

Jesu Kristu Ngwani?

Yiiya kaambo Jesu nchali Mesiya wakasyomezegwa, wakazwa kuli, alimwi nkaamboonzi nali Simuzyalwa alikke kuli Jehova.

CHAANDANO 5

Chinunuzyo—Chipo Chipati Chizwa Kuli Leza

Chinunuzyo niinzi? Kujana cakugwasya biyeni?

CHAANDANO 6

Nkuukuli Nkutuya Kuti Twafwa?

Yiiya atalaa Bbiyibbele nzilyamba atala abafwide nkubabede achipede kuti bantu kabafwa.

CHAANDANO 7

Kuyooba Kubusigwa!

Ulaachibbululu chakafwa na? Kuli nuyoochibona lubo na? Bala Bbayibbele nziliyiisya atalaa abubuke.

CHAANDANO 8

Bwaami bwaLeza Niinzi?

Bantu biingi baliizi nkombyo yaMwaami. Aambaanzi mabala aakuti: “Abuze Bwami bwako”?

CHAANDANO 9

Mamanino Aanyika Abaafwiifwi Na?

Langa ubone nzila michito abube buli munyika mbubutondeezya kuti tuliikupona mumazuba aachiindi chamamanino, mbuli Bbayibbele mbulyakaambilizya.

CHAANDANO 10

Kasimpe Atala Abangelo

IBbayibbele lyaambula atala abangelo amadimoni. Mpuzili na choonzyo zilenge zyamuuya eezi? Kujana zyatuchisa na, naa kutugwasya?

CHAANDANO 11

Nkaamboonzi Nikuli Mapenzi Miingi Oobu?

Bantu biingi bayeeya kuti Leza nguwe weelede kusolwa akaambo kamafwabi aali munyika. Uyeeyaanzi? Yiiya twaambo Leza ntwaamba tupede kuti kube mafwabi.

CHAANDANO 12

Nga Ulachita Biyeni Kuti Ube Mweenzinyina WaLeza?

Chilakonzeka kupona buumi buboteezya Jehova. Ulakonzya kuba muzolwani wakwe.

CHAANDANO 13

Lemeka Chipo Chabuumi

Leza ukubona biyeni kugwisya da, kubikkilwa bulowa, abuumi bwamunyama?

CHAANDANO 14

Impuli Yanu Ilakonzya Kubotelwa

Baalumi, banakazi, bazyali, abana balakonzya kutobelezya luyando lwakatondeezegwaa Jesu. Twiiyaanzi kuzwa kuli nguwe?

CHAANDANO 15

Inzila Iili Njiyo Yakukomba Leza

Langa-langa twaambo tuli musanu akamwi tutondeezya aabo bachita zyabukombi bwakasimpe.

CHAANDANO 16

Sala Kukomba Leza

Mbubuli buyumu yumu mbunga ulaswana chiindi nubuzya bamwi nzusyoma? Kujana wazichita biyeni kutabanyemyi?

CHAANDANO 17

Nkombyo Nchilongezyo

Leza ulakuswiilila na chiindi nuukomba? Ikuti usandule mubuzyo ooyu, weelede kumvwisisisya Bbayibbele nziliyiisya atala ankombyo.

CHAANDANO 18

Ndeelede Kupeda Buumi Bwangu Na Kuli Leza Kwiinda Mukubbabbatizigwa?

Nziizili ntaamu nzweelede kutola kuti weelele kubbabbatizigwa mbuli muKristu? Bala kuti kubbabbatizigwa kwiimininaanzi akuti kweelede kuchitwa biyeni.

CHAANDANO 19

Kkala Kuli Aafwiifwi AJehova

Kujana twatondeezya biyeni luyando akulumba kuzintu nzyoonse Leza nzyaakatuchitila?

Makani Aakumamanino

Bupanduluzi bwamabala aakabelesegwa mubbuku litegwa IBbayibbele Nga Lilatuyiisyaanzi?