Skip to content

Skip to table of contents

 CIBEELA 3

Mbomukonzya Kulwanaa Mapenzi

Mbomukonzya Kulwanaa Mapenzi

“Amusungwaale kuyandana, nkaambo luyando ndoluvumba zibi zinjizinji.”1 Petro 4:8

Ciindi nomutalika kukkalaamwi mbuli bantu bakwetene, mapenzi asiyene-siyene alakonzya kutalika. Alakonzya kwetwaa kusiyana kwanzila njimuyeyaayo, njimulimvwaayo, anzila njimubonaayo zintu mubuumi. Cimwi ciindi mapenzi alakonzya kuzwa kumbazu zisiyene-siyene akuzintu zicitika kazitalangililidwe.

Cimwi ciindi tulakonzya kulimvwa katutayandi kulanganaa mapenzi atusikila, pesi Bbaibbele litusungwaazya kuti tulanganaa mapenzi eesu. (Matayo 5:23, 24) Muyoojana kuti kubelesya malayilile aazwa muBbaibbele kuyoomugwasya loko kukulwana mapenzi aanu.

 1 AMWAAMBULE ATALAA PENZI EELYO

NZILYAAMBA BBAIBBELE: ‘Kuli ciindi . . . cakwaambula.’ (Mukambausi 3:1, 7) Mweelede kubaa ciindi cakwaambuula atalaa penzi eelyo. Muzwidaa ntanganana ooyo ngokwetenaawe mbolimvwa alimwi mboyeeya atalaa nkani eeyo. Ciindi coonse, ‘aamba masimpe’ kuli ngokwetenaawe. (BaEfeso 4:25) Nikuba kuti wanyema, yezya kutabaa muzeezo wakulwana. Insandulo iili kabotu ilakonzya kutontozya kaambo kuti katakomeni.Tusimpi 15:4; 26:20.

Nikuba kuti teewazuminana ayooyo ngokwetenaawe, batama alimwi utaleki kumutondezya luyando akumulemeka. (BaKolose 4:6) Amweezye kwaambula nkani eeyo cakufwambana, alimwi mutaleki kwambuzyanya.BaEfeso 4:26.

NZYOKONZYA KUCITA:

  • Amusale ciindi ceelede cakuti muyoome atalaa penzi eelyo

  • Ikuti caba ciindi cako cakuswiila, utamunjili munkanwa ooyo ngokwetenaawe. Uyoosika mweenya wako wakuti wambuule

 2 SWIILILA ALIMWI UMVWISISI

NZILYAAMBA BBAIBBELE: “Amuyandane aluyandisyo lwabunyina. Amusungwaale kukulemekana.” (BaRoma 12:10) Nzila njoswiililaayo ilayandikana loko. Yezya kumvwisisisya zyaambwaa ngokwetenaawe ‘cakumweetelela . . . amoyo mutete.’ (1 Petro 3:8; Jakobo 1:19) Utacitaanga ulikuswiilila, iwe kutali kuswiilila pe. Ikuti kacikonzeka leka nzulikucita alimwi uswiilizye ngokwetenaawe, naa umukumbile kuti mwaambule nkani eeyo mulicimwi ciindi. Ikuti wabona ngokwetenaawe mbuli muntu ngobelekaawe ikutali sinkondonyokwe, ‘tuyoofwambani kubijilwa pe.’Mukambausi 7:9.

NZYOKONZYA KUCITA:

  • Swiilila camoyo woonse nikuba kuti nzyulikumvwa tazikubotezyi pe

  • Mvwisisisya ziliikwaambulwa ikutali majwi abelesegwa. Langisisya nzila njaambulaayo ooyo ngokwetenaawe ambolimvwika ijwi lyakwe

3 AMUCITE KWEELANA AMBOMWASALA

NZILYAAMBA BBAIBBELE: “Mumilimo yoonse mulajanwa impindu, pele kwaamba buyo kulaleta bucete.” (Tusimpi 14:23) Kusala nzila njomutalwanaayo mapenzi teenkuko akulikke kuyandika pe. Mwelede kucita kweelana ambomwasala. Eezi zibikkilizya kubeleka canguzu, pesi ziyoomugwasya loko. (Tusimpi 10:4) Ikuti mwabelekelaamwi, muyojana ‘mpindu mbotu’ kukubeleka kwanu canguzu.Mukambausi 4:9.

NZYOKONZYA KUCITA:

  • Amusale kuti nzizili zyeelede kucitwaa umwi awumwi wanu kuti mulanganaa penzi lyanu

  • Ciindi aciindi amulilingule kuti mulikuzwidilila na, kwendelanaa nzyomwakasala