Skip to content

Skip to table of contents

 CIBEELA 8

Ciindi Nokwaba Mapenzi

Ciindi Nokwaba Mapenzi

“Mulasekelela loko, nekuba kuti kuciindi ecino kweelede kuti mube abuusu kukaindi kaniini nkaambo kamasukusyo aamisyobo misyobo.”1 Petro 1:6

Nikuba kuti uleezya anzila zyoonse kuti kube kubotelwa mulukwatano amumpuli yanu, zintu zicitika kazitalangililidwe zilakonzya kumupa kutabotelwa. (Mukambausi 9:11) Caluyando, Leza ulatugwasya ciindi notuswanana aabuyumuyumu. Ikuti wabelesya malayilile aatobela aazwa muBbaibbele, iwe ampuli yako muyookonzya kulanganaa ziindi zikatazya loko.

 1 SYOMA JEHOVA

NZILYAAMBA BBAIBBELE: “Makataazyo aanu oonse amwaasowele kumaanza aakwe, nkaambo nguumucebuka lyoonse.” (1 Petro 5:7) Ciindi coonse koyeeya kuti Leza teelede kupegwa mulandu akaambo kamapenzi nguswaanya. (Jakobo 1:13) Mbuli mboyoobusweenaa fwiifwi kuli nguwe, uyookugwasya munzila iiyinda zyoonse. (Isaya 41:10) “Amutule myoyo yanu kulinguwe.”Intembauzyo 62:8.

Uyoojana kuumbulizigwa ciindi nobala Bbaibbele buzubaa buzuba. Uyoobona nzila Jehova ‘njatuumbulizyaayo mumapenzi esu oonse.’ (2 BaKorinto 1:3, 4; BaRoma 15:4) Leza usyomezya kukupa ‘luumuno lwakwe lwiinda miyeeyo yoonse yabantu.’BaFilipi 4:6, 7, 13.

NZYOKONZYA KUCITA:

  • Komba kuli Jehova kuti ujane lugwasyo lwakuti ukkale kubateme akuti uyeeye kabotu

  • Langisisya nzila nzuyanda kubelesya alimwi usale nzila iili kabotu kwiinda zyoonse

2 LIBIKKILE MAANU ALIMWI ULANGANYE MPULI YAKO

NZILYAAMBA BBAIBBELE: “Moyo uucenjede ulalijanina luzibo, akutwi kwamusongo kulayandaula luzibo.” (Tusimpi 18:15) Ziba twaambo toonse alimwi ziba ziyandwaa umwi awumwi mumpuli yako. Wambulaabo alimwi ubaswiilile.Tusimpi 20:5.

Ani kuti umwi wafwa mumpuli? Utayoowi pe kutondezya mbolimvwa. Utalubi kuti nikuba “Jesu wakalila.” (Johane 11:35; Mukambausi 3:4) Kujana ciindi cakulyokezya ceelede aciindi cakoona ceelede kulayandikana loko. (Marko 6:31) Eezi ziyoopa kuti cibe cuuba kuti ulanganaa zintu zikatazya.

NZYOKONZYA KUCITA:

  • Kakutanacitika mapenzi, cita kuti cibe cilengwa kwaambuzyanyaa mpuli yako. Ciindi nikwaba mapenzi, bayoolimvwa kabaangunukide kwaambulaa nduwe

  • Ambulaa bamwi bakasweenenaa mapenzi aliboobo

 3 YANDUULA LUGWASYO NDUYANDA

NZILYAAMBA BBAIBBELE: “Muzwalani ulayandisya kuziindi zyoonse, alimwi munyina wazyalilwa mapenzi.” (Tusimpi 17:17) Beenzinyokwe balaaciyandisyo cakukugwasya, pesi cimwi ciindi ngatabazizi pe nzyobeelede kucita. Utaleki pe kubabuzya cili ncinco ncuyanda. (Tusimpi 12:25) Alubo yanduula lugwasyo kuzwa kubantu bamvwisisya Bbaibbele. Malayilile ngibakonzya kukupa aazwa muBbaibbele alakonzya kukugwasya loko.Jakobo 5:14.

Uyoojana lugwasyo nduyanda kuti wakkala kuliswaanizyaa bantu balaalusyomo muli Leza abasyoma kuzisyomezyo zyakwe. Alubo uyoowumbulizigwa loko ciindi nuwanogwasya aabo bayanda kusungwaazigwa. Babuzye nzyusyoma azisyomezyo zyaJehova. Sungwaala kugwasya aabo bayanda lugwasyo, alimwi utalipambukanyi kubantu bakuyanda abakulanganya.Tusimpi 18:1; 1 BaKorinto 15:58.

NZYOKONZYA KUCITA:

  • Wambuulaa mweenzinyokwe nguyandisya loko kuti akugwasye

  • Zwiidaa ntanganana kuzintu nzyuyanda