Skip to content

Skip to table of contents

 LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA | BAHEBRAYO 9-10

Mweenzwide Naakuti “Ncimvwule Buyo Cazintu Zibotu Ziboola”

Mweenzwide Naakuti “Ncimvwule Buyo Cazintu Zibotu Ziboola”

9:12-14, 24-26; 10:1-4

Tente lyakukombela lyakali kwiiminina mabambe aaLeza ngaakachita kuti alekelele bantu zibi zyabo kabelesya chinunuzyo. Muzintu zili 4 zyakali mutente lyakukombela zilembedwe aansi amba nchizyakali kwiiminina.

  1. Cisitilizyo naakuti kketeni

  2. Kusansiila ganzi lyamunyama aaBbokesi lyaChizuminano

  3. Busena Busalalisya

  4. Mupayizi mupati

 
  • Jesu

  • Kujulu

  • Kutondeezya chinunuzyo mbuchiyandikana

  • Mubili waKristu