Skip to content

Skip to table of contents

September 9-15

BAHEBRAYO 9-10

September 9-15
 • Lwiimbo 10 Ankombyo

 • Majwi Aantalisyo (3 min. naa kutasika aawo)

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

 • Mweenzwide naakuti ‘Ncimvwule Buyo Cazintu Zibotu Ziboola’”: (10 min.)

  • Heb 9:12-14—Ganzi lyaKristu lilisumpukide kwiinda lyampongo ang’ombe (it-1 862 ¶1)

  • Heb 9:24-26—Jesu wakapa chipayizyo kuli Leza kamwi katondeezya mbuchakali kuyandikana (cf 183 ¶4)

  • Heb 10:1-4—Mulawu wiiminina zintu zibotu ziboola kunembo (it-2 602-603)

 • Kuyanduula Lubono muJwi lyaLeza: (8 min.)

  • Heb 9:16, 17—Mavesi aaya awambaanzi? (w92 3/1 31 ¶4-6)

  • Heb 10:5-7—Jesu wakaawamba lili majwi aaya alubo wakali kwaambaanzi? (it-1 249-250)

  • Kubala Bbayibbele kwamviki iino kwakuyiisyaanzi atala aJehova?

  • Kuli tumwi na twaambo ntwaajana mukubala Bbayibbele kwamviki iino?

 • Kubala Bbayibbele: (4 min. naa kutasika aawo) Heb 9:1-14 (th chiiyo 5)

LIPEDE KUMULIMU WAKUKAMBAWUKA

BUUMI BWAMAKRISTU

 • Lwiimbo 89

 • Uyibona Kiiyandikana Na Miswaangano? (In 27:11): (12 min.) Amweebele vidiyo. Kuzwa waawo, musandule mibuzyo iitobela:

  • Zintu zichitwa aaMupayizi Mupati Jesu zitugwasya biyeni?

  • Amba nzila zitatu mbutukonzya kutondeezya kulumba?

 • Swiilila Kumiswaangano: (3 min.) Amweebele kavidiyo. Kuzwa waawo, ubuzye bana kuti nkaamboonzi nibeelede kuswiilila kumiswaangano?

 • Chiiyo chaBbayibbele chaMbungano: (30 min.) bhs chaand. 13 ¶1-7

 • Kufwiinsya Zyayiigwa Akwaamba Ziyooyiigwa Mumviki Iitobela (3 min.)

 • Lwiimbo 108 Ankombyo