Skip to content

Skip to table of contents

 LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA | BAHEBRAYO 7-8

“Mupaizi Lyoonse Mane Kukabe Kutamani Mbubonya Mbuli Melekizedeki”

“Mupaizi Lyoonse Mane Kukabe Kutamani Mbubonya Mbuli Melekizedeki”

7:1-3, 17

Melekizedeki wakali kwiiminina Jesu munzilaanzi?

Taakwe aalembedwe kuti kuli ngwalida zina akuti kuli uumulida zina

7:5, 6, 14-17

Wakasalwa biya kuti abe mupayizi kutali kuti wakabukona

Bupayizi bwaKristu busumpukide biyeni kwiinda bupayizi bwaAroni? (it-1 1113 ¶4-5)