Skip to content

Skip to table of contents

September 2-8

BAHEBRAYO 7-8

September 2-8
 • Lwiimbo 16 Ankombyo

 • Majwi Aantalisyo (3 min. naa kutasika aawo)

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

 • Mupaizi Lyoonse Mane Kukabe Kutamani Mbubonya Mbuli Melekizedeki”: (10 min.)

  • Heb 7:1, 2—Mupayizi mupati Melekizedeki wakaswaanana aaAbrahamu mpawo wakamulongezya (it-2 366)

  • Heb 7:3—Melekizedeki ‘taakalikwe mulongo wazyalani’ alubo wakazumanana “kali mupayizi lyoonse” (it-2 367 ¶4)

  • Heb 7:17—Jesu “mupaizi lyoonse mane kukabe kutamani mbubonya mbuli Melekizedeki” (it-2 366)

 • Kuyanduula Lubono muJwi lyaLeza: (8 min.)

  • Heb 8:3—Musiyanoonzi uuliwo aakati kazipo azipayizyo zyakali kupegwa kweendelana aMulawu waMozesi? (w00 8/15 14 ¶11)

  • Heb 8:13—Chizuminano chaMulawu chakamana biyeni muchiindi chakapona Jeremiya? (it-1 523 ¶5)

  • Kubala Bbayibbele kwamviki iino kwakuyiisyaanzi atala aJehova?

  • Kuli tumwi na twaambo ntwaajana mukubala Bbayibbele kwamviki iino?

 • Kubala Bbayibbele: (4 min. naa kutasika aawo) Heb 7:1-17 (th chiiyo 5)

LIPEDE KUMULIMU WAKUKAMBAWUKA

BUUMI BWAMAKRISTU

 • Lwiimbo 124

 • Zyakachitwa aMbunga: (15 min.) Amweebele kavidiyo kati, Zyakachitwa aMbunga kamuSeptember. Sungwaazya baswiilizi kuti bakaswaye mawofesi mapati naakuti wofesi yamutabi kuti kabakonzya.

 • Chiiyo chaBbayibbele chaMbungano: (30 min.) bhs chaand. 12 ¶17-22 achifwiinsyo

 • Kufwiinsya Zyayiigwa Akwaamba Ziyooyiigwa Mumviki Iitobela (3 min.)

 • Lwiimbo 83 Ankombyo