Skip to content

Skip to table of contents

Zikozyano Zyakwaambuuzyania

Zikozyano Zyakwaambuuzyania

●○○ KUBONANA KWAKUSAANGUNA

Mubuzyo: Leza ubabona biyeni bantu bayanda kuba beenzinyina?

Lugwalo: 1Pe 5:6, 7

Mubuzyo Uuzoowambuulwa: Leza utuyanda zisika aali?

○●○ KUBWEEDA KWAKUSAANGUNA

Mubuzyo: Leza utuyanda zisika aali?

Lugwalo: Mt 10:29-31

Mubuzyo Uuzoowambuulwa: Tuzi biyeni kuti Leza ulaandaba andiswe?

○○● KUBWEEDA KWACHIBILI

Mubuzyo: Tuzi biyeni kuti Leza ulaandaba andiswe?

Lugwalo: In 139:1, 2, 4

Mubuzyo Uuzoowambuulwa: Kuziba kuti Leza ulaandaba andiswe kutugwasya biyeni?