Bakwesu basyomeka bakaangununwa mujele kuGermany, mu1945

KABBUKU KAMUSWAANGANO WABUUMI BWESU BWACHIKRISTU AMULIMU WESU September 2019

Zikozyano Zyakwaambuuzyania

Nzila zyakwaambuuzyania zitondeezya kuti Leza ulaandaba andiswe.

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

“Mupaizi Lyoonse Mane Kukabe Kutamani Mbubonya Mbuli Melekizedeki”

Melekizedeki wakali kwiiminina Jesu munzilaanzi?

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

Mweenzwide Naakuti “Ncimvwule Buyo Cazintu Zibotu Ziboola”

Munzilaanzi tente lyakukombela mulyakali kwiiminina chinunuzyo?

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

Lusyomo Lulayandikana

Lusyomo niinzi alubo nkamboonzi nikuyandikana kuti maKristu babe aalusyomo?

BUUMI BWAMAKRISTU

Uyoochitaanzi Mumunyaka Wabbalangwe?

Niinzi chiyootugwasya kuti tukalisimye ‘kukupya amumunyaka wabbalangwe’ zyaambidwe muli Jeremiya 17:8?

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

Lulayo Lutondeezya Kuti Jehova Ulatuyanda

Jehova utulaya munzila zisiyene-siyene. Nikuba kuti chimwi chiindi lulayo lulachisa pesi kuti twalutambula tulaba maKristu balikabotu.

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

Mbuchinjila Chibi Alufu

Kuyeeya zintu zibi kupa kuti tuchite zintu zitali kabotu. Niinzi nzitweelede kuchita kuti tutantamuke mizeezo iikonzya kupa kuti tuchite chibi akuti tufwe?

BUUMI BWAMAKRISTU

“Kamuzumanana Kuziyeeyesya Zintu Eezyi”

Saatani ulikuyanda kutuzuzya aamizeezo iitali kabotu. Kujana twayitantamuka biyeni mizeezo iitali kabotu?