Skip to content

Skip to table of contents

 BUUMI BWAMAKRISTU

Libombye Mbuuli Kristu

Libombye Mbuuli Kristu

Nikuba kuti Jesu nguwe muntu mupati wakaponede aanyika, wakalibombya kwiinda mukulemeka Jehova. (Joh 7:16-18) Kulilumwi lubazu, Saatani wakaba Dyabbulosi zyaamba kuti “Sikubejelezya.” (Joh 8:44) BaFarisi bakatondeezya bube buli mbuuli bwaSaatani nkaambo bakali kubalangilaansi bantu bakali kusyoma Mesiya. (Joh 7:45-49) Kujana twamutobelezya biyeni Jesu kuti twapegwa zilongezyo naakuti mikuli mumbungano?

AMWEEBELE KAVIDIYO KATII, “AMUYANDANE”—TANTAMUKA BBIVWE AKULISUMPULA, CHIPANZI 1, MPAWO MUSANDULE MUBUZYO UUTOBELA:

  • Niinzi chakapa kuti Alex alisumpule?

AMWEEBELE KAVIDIYO KATII, “AMUYANDANE”—TANTAMUKA BBIVWE AKULISUMPULA, CHIPANZI 2, MPAWO MUSANDULE MIBUZYO IITOBELA:

  • Niinzi chakagwasya Alex kuti alibombye?

    Alex wakamusungwaazya biyeni Bill aCarl?

AMWEEBELE KAVIDIYO KATII, “AMUYANDANE”—TANTAMUKA KULISUMPULA AKUTALILEMEKA, CHIPANZI 1, MPAWO MUSANDULE MUBUZYO UUTOBELA:

  • Mukwesu Harris wakatondeezya biyeni kutalibombya?

AMWEEBELE KAVIDIYO KATII, “AMUYANDANE”—TANTAMUKA KULISUMPULA AKUTALILEMEKA, CHIPANZI 2, MPAWO MUSANDULE MIBUZYO IITOBELA:

  • Mukwesu Harris wakatondeezya biyeni kuti ulalibombya?

    Chikozyano chaMukwesu Harris chakamuyiisyaanzi Faye?