Skip to content

Skip to table of contents

 BUUMI BWAMAKRISTU

Kuyungizya Luzibo Lwesu Mumulimu Wakukambawuka Kuzuwa Munzila Iipa Kuti Ukonzye Kukambawuka

Kuyungizya Luzibo Lwesu Mumulimu Wakukambawuka Kuzuwa Munzila Iipa Kuti Ukonzye Kukambawuka

Jesu wakasaanguna kukumbila maanzi kumwanakazi muSamariya kuti akonzye kumukambawukila. Kujana twachita biyeni kuti tukonzye kwaambuula aabantu mbitutazi?

  • Weelede kuba muntu uusangalizya nwaambuula aabantu. Nikuba kuti Jesu wakalikatede, wakasaanguna kwaambuula aamwanakazi muSamariya kwiinda mukumukumbila maanzi aakunywa. Ulakonzya kusaanguna kwaambuula aamuntu kwiinda mukumujuzya mpawo wambe atala aabwiime bwakunze naakuti chimwi chintu chakachitika. Makanze eesu ngakuti tusaangune kwaambuuzyania awumwi muntu, nkinkaako tulakonzya kusala kufumbwa chintu chikonzya kumunoneezya muntu ooyo. Kuti wakusandula munzila itondeezya kuti tayandi kuzuwa, toyelede kuteya mulenga. Yezya kwaambuula awumwi. Kumbila Jehova kuti akupe chibindi.—Neh 2:4; Inc 4:29.

  • Libambile kukambawuka kuti kwajulika mweenya pesi utafwambaani. Yezya kulindila kusikila kuchiindi chilikabotu. Kuti wamufwambaanina muntu ulakonzya kutaangunuka akuleka kwaambuula. Utalisoli kuti wakachilwa kumukambawukila. Kuti kakukuyumina kukambawukila bantu kutalibambilide, weelede kweezya kwaambuula abantu kutakwe makanze akubakambawukila. [Amweebele kavidiyo kakusaanguna mpawo mwaambuuzyanie atala ankako.]

  • Yezya kujula mweenya wakukambawuka kwiinda mukwaambuula nzusyoma kazizwa aansi aamoyo kuchitila kuti muntu ayande kuziba zyiingi. Jesu wakaambuula munzila yakapa kuti mwanakazi muSamariya abuzye mibuzyo. Chiindi naakatalika kumukambawukila wakali kusandula mibuzyo yakwe. [Amweebele kavidiyo kachibili mpawo mwaambuuzyanie atala ankako, kuzwa waawo mweebele kavidiyo kachitatu mpawo mwaambuuzyanie atala ankako.]