Skip to content

Skip to table of contents

September 10-16

JOHANE 3-4

September 10-16
 • Lwiimbo 57 Ankombyo

 • Majwi Aantalisyo (3 min. naa kutasika aawo)

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

 • Jesu Wakakambawukila Mwanakazi MuSamariya”: (10 min.)

  • Joh 4:6, 7​—Nikuba kuti Jesu wakali katede, wakakambawukila mwanakazi muSamariya (“kakatede” makani aakwiiya aajanika muli Joh 4:6, nwtsty)

  • Joh 4:21-24​—Jesu wakakambawukila mwanakazi muSamariya nikuba kuti taakalibambilide, eezi zyakapa kuti bantu biingi bazibe atala aMesiya

  • Joh 4:39-41​—Kukambawuka nkwaakachita Jesu kwakapa kuti maSamariya biingi basyome mulinguwe

 • Kuyanduula Lubono muJwi lyaLeza: (8 min.)

  • Joh 3:29​—Tweelede kulumvwisisisya biyeni lugwalo oolu? (“imulongwe wasibwiinga” makani aakwiiya Joh 3:29, nwtsty)

  • Joh 4:10​—Kweelede kuti mwanakazi muSamariya wakaamvwisisisya biyeni majwi aakuti “maanzi aabuumi,” pesi Jesu wakalikwambaanzi? (“maanzi aapa buumi” makani aakwiiya Joh 4:10, nwtsty)

  • Kubala Bbayibbele kwamviki iino kwakuyiisyaanzi atala aJehova?

  • Ntuutuli tumwi twaambo ntwaajana mukubala Bbayibbele kwamviki iino?

 • Kubala Bbayibbele: (4 min. naa kutasika aawo) Joh 4:1-15

LIPEDE KUMULIMU WAKUKAMBAWUKA

 • Kubonana Kwakusaanguna: (2 min. naa kutasika aawo) Belesya chikozyano chili muzikozyano zyakwaambuuzyania.

 • Kavidiyo Kakubweeda Kwakusaanguna: (5 min.) Amweebele kavidiyo mpawo mwaambuuzyanie atala ankako.

 • Nkani: (6 min. naa kutasika aawo) wp16.2 9 ¶1-4​—Mutwe: Kupandulula Lugwalo Lwa Johane 4:23.

BUUMI BWAMAKRISTU