Muchizi ulikukambawuka katalibambilide kuSouth Korea

KABBUKU KAMUSWAANGANO WABUUMI BWESU BWACHIKRISTU AMULIMU WESU September 2018

Zikozyano Zyakwaambuuzyania

Zikozyano zyakwaambuuzyania zili atala akuti Leza ulimvwa biyeni chiindi nituswaana mapenzi.

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

Chigambyo Chakusaanguna Nchaakachita Jesu

Chigambyo chakusaanguna nchaakachita Jesu chitondeezya bube mbwalaabo.

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

Jesu Wakakambawukila Mwanakazi MuSamariya

Kuti akonzye kukambawuka katalibambilide, Jesu wakabelesya chikozyano chazintu zyakali kuchitwa amwanakazi ooyu buzuba abuzuba.

BUUMI BWAMAKRISTU

Kuyungizya Luzibo Lwesu Mumulimu Wakukambawuka Kuzuwa Munzila Iipa Kuti Ukonzye Kukambawuka

Kujana ndachita biyeni kuti ndikonzye kukambawukila bantu mbinditazi?

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

Tobelezya Jesu Kutalangilili Kujana Zimwi Zintu

Basikwiiya bamwi bakalebwa akuleka kutobela Jesu nkaambo makanze aabo taakali kabotu.

BUUMI BWAMAKRISTU

Taakwe Nchibakasowa

Andiswe mbuuli Jesu tulakonzya kutondeezya kulumba kuzintu nzyatupa Jehova kwiinda mukuzibelesya kabotu.

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

Jesu Wakalemeka Wisi

Jesu wakali kubikkila maanu kumulimu Jehova ngwaakamupede.

BUUMI BWAMAKRISTU

Libombye Mbuuli Kristu

Kujana twamutobelezya biyeni Jesu kuti twapegwa zilongezyo naakuti mikuli mumbungano?