Skip to content

Skip to table of contents

 BUUMI BWAMAKRISTU

Nkamboonzi Nitweelede Kulemeka Bukombi Busalala?

Nkamboonzi Nitweelede Kulemeka Bukombi Busalala?

MaJuda bakali mubuzike bakasungwaazigwa achilengaano chakabonwa aEzekkiyele nkaambo chakabapa bulangilizi bwakuti bukombi bwakasimpe bwakali kuyoobweedezegwa. Mazubaano aakumamanino, bukombi busalala ‘bwayimikwa atala lyazilundu’ alimwi tuli aakati kabantu bazwa muzisi zyoonse bakunka kulinchicho. (Is 2:2) Kuli mpumunga mwajana chiindi chakuyeeyesesya na atala azilongezyo nzimujana akaambo kakuziba Jehova akumubelekela?

ZILONGEZYO ZYABUKOMBI BUSALALA:

Kujana twatondeezya biyeni kuti tulabulemeka bukombi busalala?