Skip to content

Skip to table of contents

September 11-​17

EZEKIELE 46-48

September 11-​17
 • Lwiimbo 139 Ankombyo

 • Majwi Aantalisyo (3 min. naa kutasika aawo)

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

 • Zilongezyo Zyakali Kuyoojanwa AmaIsrayeli Bakaboozegwa”: (10 min.)

  • Ezk 47:1, 7-12​—Nyika yakabukulusigwa yakali kuyoozyala michelo (w99 3/1 10 ¶11-12)

  • Ezk 47:13, 14​—Mpuli imwi ayimwi yakali kuyoojana lukono (w99 3/1 10 ¶10)

  • Ezk 48:9, 10​—Bantu kabatanaabana nyika, bakasala bbazu bbotu ‘akulibikka aambali’ mbuli “caabilo” chaJehova

 • Kuyanduula Lubono muJwi lyaLeza: (8 min.)

  • Ezk 47: 1, 8; 48:30, 32-34​—Nkamboonzi maJuda nibakatali kulangilila kuzuzukizigwa kwazintu zyoonse nzyaakabona Ezekkiyele muchilengaano chatempele? (w99 3/1 11 ¶14)

  • Ezk 47:6​—Nkamboonzi Ezekkiyele naategwa “mwana amuntu”? (it-2 1001)

  • Kubala Bbayibbele kwamviki iino kwakuyiisyaanzi atala aJehova?

  • Ntuutuli tumwi twaambo ntwaajana mukubala Bbayibbele kwamviki iino?

 • Kubala Bbayibbele: (4 min. naa kutasika aawo) Ezk 48:13-22

LIPEDE KUMULIMU WAKUKAMBAWUKA

 • Kubonana Kwakusaanguna: (2 min. naa kutasika aawo) wp17.5 makani ali aachivumbyo​—Chita mabambe aakuti uzoobweede lubo.

 • Kubweeda: (4 min. naa kutasika aawo) wp17.5​—Magazini yakasiigwa kukubonana kwakusaanguna. Tondeezya nzimukonzya kuchita nimubweeda alubo mupe bbuku limwi nditubelesya kwiiya abantu Bbayibbele.

 • Chiiyo chaBbayibbele: (6 min. naa kutasika aawo) bhs 35 ¶17​—Tamba muntu kumiswaangano yambungano.

BUUMI BWAMAKRISTU

 • Lwiimbo 62

 • Ziyandikana Zyambungano: (8 min.) Ikuti kazitawo, amwaambuuzyanie atala azyiiyo nzimwakajana muYearbook. (yb17 64-65)

 • Zyakachitwa aMbunga: (7 min.) Amweebele kavidiyo kati Zyakachitwa aMbunga kamuSeptember.

 • Chiiyo chaBbayibbele chaMbungano: (30 min.) kr chaandano 17 ¶19-20, akabbokesi kati “Zikolo Iziyiisya Bakambausi ba Bwami,” akabbokesi kakwiindulula kati “Sena Bwami Mububona Kuba Bwancobeni?”

 • Kufwiinsya Zyayiigwa Akwaamba Ziyooyiigwa Mumviki Iitobela (3 min.)

 • Lwiimbo 49 Ankombyo