Kutamba bantu kumiswaangano kuCook Islands

KABBUKU KAMUSWAANGANO WABUUMI BWESU BWACHIKRISTU AMULIMU WESU September 2017

Zikozyano Zyakukambawuka

Zikozyano zyakukambawuka kakubelesegwa magazini itegwa Ngaziyamulindizi akasimpe kapandulula kuti zyaambwa aBbayibbele kumakani asayensi nzyachoonzyo. Belesya zikozyano eezi kuti ulichitile nzila zyako zyakukambawuka.

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

Bukombi Busalala Bwabweedezegwa!

Chilengaano chatempele lyakabonwa aEzekkiyele, chakali kutondeezya maJuda bakasyeede bakali kusyomeka kuti bukombi busalala bwakali kuyoobweedezegwa.

BUUMI BWAMAKRISTU

Nkamboonzi Nitweelede Kulemeka Bukombi Busalala?

Bukombi busalala bulikusumpulwa. Kuli mpumunga mwajana chiindi chakuyeeyesesya na atala azilongezyo nzimujana akaambo kakuziba Jehova Leza akumubelekela?

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

Zilongezyo Zyakali Kuyoojanwa AmaIsrayeli Bakaboozegwa

Chilengaano chatempele lyakabonwa aEzekkiyele chakali kutondeezya kuti bukombi busalala bwakali kuyooboozegwa akuti maIsrayeli bakali kuyooba mbunga, bakali kuyoobelekelaamwi akukwabililwa.

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

Kusyomeka Kuli Jehova Kweeta Zilongezyo

Zyakachitwa abanaHebrayo batatu zilakonzya kutusungwaazya kuti tukkale katusyomeka kuli Jehova Leza.

BUUMI BWAMAKRISTU

Kosyomeka Chiindi Nusunkwa

Jesu Kristu wakazumanana kusyomeka kuli Leza nikuba chiindi naakali kusunkwa. Kujana bantu batamananinide bakonzya na kuzumanana kusyomeka kuli Leza chiindi nibasunkwa?

BUUMI BWAMAKRISTU

Kosyomeka Chiindi Wamumpuli Nagwisigwa Mumbungano

Kusyomeka kuli Jehova Leza kulakonzya kusunkwa, kuti wamumpuli wagwisigwa mumbungano. Niinzi chikonzya kutugwasya kuti tukkale katusyomekede?

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

Ulikuzumanana Kubelekela Jehova Na?

Daniyele wakazumanana kubelekela Jehova. Taakazumizya kufumbwa chintu kuti chimulesye kukomba.

BUUMI BWAMAKRISTU

Amubayiisye Kuti Bazumanane Kubelekela Jehova

Amugwasye basikupupulula bapya kuti batole lubazu mumulimu wakukambawuka akuti babe basungu. Amugwasye muntu ngumwiiyaawe Bbayibbele kuti abe sikupupulula usungweede.