Skip to content

Skip to table of contents

 BUUMI BWAMAKRISTU

Utachiti Zintu Zikonzya Kulebya Nuchitisya Chiiyo chaBbayibbele

Utachiti Zintu Zikonzya Kulebya Nuchitisya Chiiyo chaBbayibbele
LANGA

Kwaambuulisya: Utabonaanga weelede kupandulula zintu zyoonse. Jesu wakabelesya mibuzyo kuti agwasye bantu kuti baliyeyeele kusikila bamvwisisisye kabotu. (Mt 17:24-27) Kubelesya mibuzyo kupa kuti chiiyo chinoneezye alimwi kugwasya kubona kuti muntu ngwiiyaawe Bbayibbele uliikuzimvwisisisya na nzimulikwiiya akubona nzyasyoma. (be 253 ¶3-4) Chiindi nubuzya mubuzyo, weelede kumulindila kusikila asandule. Ikuti muntu ngwiiyaawe Bbayibbele wasandula zitali nzizyo, ulakonzya kumubuzya imwi mibuzyo kuti umugwasye kuti abone nsandulo ilinjiyo kulaakuti umubuzye nsandulo. (be 238 ¶1-2) Wambuula munzila iipa kuti muntu ngwiiyaawe Bbayibbele atumvwisisisye twaambo.be 230 ¶4.

Kwaambuula Zitamvwisisiki: Tantamuka sunko lyakumulwiida zyoonse nzuzi atala anzimulikwiiya. (Joh 16:12) Amba twaambo tupati mufuka ndimuliikwiiya. (be 226 ¶4-5) Kwaambuula twaambo twakuzuzikizya naa tunoneezya kulakonzya kuzimazya twaambo tupati. (be 235 ¶3) Ikuti twaambo tupati twamvisisika mwiinkilile kunembo.

Kuyiisizya Kumanisya: Makanzeesu ngakuyiisya bantu zibasika amoyo, kutali kuyiisizya kumaninsya. (Lk 24:32) Zumizya nguzu zyaJwi lyaLeza zibeleke kwiinda mukubelesya magwalo alaatwaambo tupati muchiiyo chanu. (2Kor 10:4; Heb 4:12; be 144 ¶1-3) Belesya zikozyano zimvwisisika. (be 245 ¶2-4) Yeeyela buyumu-yumu mbwalabo muntu ngwiiyaawe anzyasyoma alimwi chita kuti chiiyo cheendelane achiimo chakwe. Buzya mibuzyo iili mbuli yakuti: “Umvwa biyeni atalaa nzuliikwiiya?” “Eezi zituyiisyaanzi atala aJehova?” “Ujanaanzi kwiinda mukubelesya lulayo oolu?”be 238 ¶3-5; 259 ¶1.