Skip to content

Skip to table of contents

 LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA | INTEMBAUZYO 135-141

Twakalengwa Munzila Iigambya

Twakalengwa Munzila Iigambya

Davida wakayeeyesesya atala abube bwaLeza bubotu bulibonia muzilenge Zyakwe. Wakabelekela Jehova mubuumi bwakwe.

Davida wakayeeyesesya atala azilenge zyaJehova alimwi kuchita oobu kwakamupa kuti alumbayizye Jehova:

139:14

  • “Njookulumba nkaambo kakugambya kwakulengwa kwangu”

139:15

  • “Mubili wangu teewakasiswa kulinduwe, nendakapangwa cakusisa, nendakalungilizigwa kunsi anyika”

139:16

  • “Meso aako akandibona nkencili insalalila; mubbuku lyako zizo zyangu zyoonse kazilembedwe”