Kukambawukila mwanakazi amulindu wakwe kudolopo litegwa West Bengal lili kuIndia

KABBUKU KAMUSWAANGANO WABUUMI BWESU BWACHIKRISTU AMULIMU WESU September 2016

Zikozyano Zyakukambawuka

Nzila zyakukambawuka katubelesya magazini ya The Watchtower akasimpe kamuBbayibbele katondeezya kuti Leza ulaandaba andiswe. Belesya zikozyano eezi kuti ulichitile nzila zyako zyakukambawuka.

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

“Enda Mumulawu waJehova”

Kweenda mumulawu waJehova chaambaanzi? Mulembi waNtembauzyo 119 nchikozyano chili kabotu kulindiswe.

BUUMI BWAMAKRISTU

Ikuti Kwavwiila Mwana

Nzitukonzya kuchita ambotukonzya kulemeka bazyali.

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

“Lugwasyo Lwangu Lulazwa Kuli-Jehova”

Intembauzyo 121 ibelesya zikozyano zipandulula mbulubede lukwabililo lwaJehova.

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

Twakalengwa Munzila Iigambya

Muli Intembauzyo 139, Davida wakalumbayizya Jehova akaambo kazilenge Zyakwe zigambya.

BUUMI BWAMAKRISTU

Utachiti Zintu Zikonzya Kulebya Nuchitisya Chiiyo chaBbayibbele

Niinzi nzituteelede kuchita ikuti katuyanda kubayiisya zibasikaa moyo bantu mbitwiyaabo Bbayibbele?

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

“Jehova Mupati, Uleelede Kutembaulwa Loko”

Intembauzyo 145 itondeezya mbwakalimvwa Davida naakabona kuti Jehova ulababikkila maanu babelesi Bakwe boonse basyomeka.

BUUMI BWAMAKRISTU

Kuyungizya Luzibo Lwesu Mumulimu Wakukambawuka—Kusungwaazya Bantu Balaachiyandisyo Kuti Banjile Miswaangano

Chiindi chiingi, bantu balaachiyandisyo abaabo mbitwiiyaabo Bbayibbele balasima mubukombi ikuti batalika kunjila miswaangano.