Skip to content

Skip to table of contents

 BUUMI BWAMAKRISTU

MaKristu Bakasimpe Baboneka Aaluyando—Botelelwa Kasimpe

MaKristu Bakasimpe Baboneka Aaluyando—Botelelwa Kasimpe

NKAMBOONZI NIKUYANDIKANA?: Tweelede kutobelezya chikozyano chaJesu kwiinda mukupa bumboni kukasimpe kali atala amakanze aaLeza. (Joh 18:37) Nikuba kuti tukkala munyika iizwide bubi atwaambo twakubeja, tweelede kubotelelwa kasimpe, kwaambuula zintu zyakasimpe alubo chiindi choonse katuyeeya kufumbwa zintu zyakasimpe.​—1Kor 13:6; Flp 4:8.

MBUTUKONZYA KUZICHITA:

  • Tatweelede kuswiilila majwi aakubeja naakuti kusaalisya makani aatali kabotu atala abamwi.​—1Tes 4:11

  • Tatweelede kubotelwa pe chiindi bamwi nibaswaana mapenzi

  • Tweelede kubotelelwa bubotu azintu zisungwaazya

AMWEEBELE KAVIDIYO KATI, “AMUYANDANE”—BOTELELWA BUBOTU KUTALI BUBI, MPAWO MUSANDULE MIBUZYO IITOBELA:

  • Niinzi chitondeezya kuti Debbie ‘wakabotelelwa bubi’?

  • Alice wakayichincha biyeni nkani njaakali kwaambuula aaDebbie kuti itabi yakwaambuula zibi atala abamwi?

  • Nziizili zintu zibotu nzitukonzya kubuzya bamwi?

Botelelwa bubotu kutali bubi