Skip to content

Skip to table of contents

 LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA | JOHANE 9-10

Jesu Ulaziyanda Mbelele Zyakwe

Jesu Ulaziyanda Mbelele Zyakwe

10:1-5, 11, 14, 16

Kumvwanana kwamweembezi ambelele zyakwe, kuyeeme muluzibo alusyomo. Jesu, Mweembezi Mubotu, uzizi kabotu mbelele zyakwe. Eezi zyaamba kuti ulizi nchiziyanda, nchizitakonzyi anchizikonzya kuchita. Mbelele zilimuzi mweembezi wazyo alubo zilasyoma kuti ulazizulwida kabotu.

Jesu, Mweembezi Mubotu, . . .

  • uzibungania biyeni mbelele zyakwe?

  • uzizulwida biyeni mbelele zyakwe?

  • uzikwabilila biyeni mbelele zyakwe?

  • uzisanina biyeni mbelele zyakwe?