Bakwesu bakuMalawi balikutondeezyania luyando lwachiKristu

KABBUKU KAMUSWAANGANO WABUUMI BWESU BWACHIKRISTU AMULIMU WESU October 2018

Zikozyano Zyakwaambuuzyania

Zikozyano zyakwaambuuzyania zili atala akuti nkamboonzi bantu nibaswaana mapenzi ambayoowamaninsya Leza.

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

Jesu Ulaziyanda Mbelele Zyakwe

Jesu, Mweembezi Mubotu, uzizi kabotu mbelele zyakwe. Eezi zyaamba kuti ulizi nchiziyanda, nchizitakonzyi anchizikonzya kuchita.

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

Ba Aalweetelelo Mbuuli Jesu

Nkamboonzi kweetelela bamwi akubafwida luzyalo nkwaakachita Jesu, nikwakali kugambya?

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

“Ndamusiila Chikozyano”

Jesu wakayiisya baapostolo bakwe chiiyo chakulibombya akuti bazumine kuchita milimu ilangilwa aansi iigwasya bamwi.

BUUMI BWAMAKRISTU

MaKristu Bakasimpe Baboneka Aaluyando—Tantamuka Kuliyanda Abukali

Kuti tutondeezye luyando luli mbuuli lwaKristu, tweelede kuchita zintu nzibayanda bamwi alubo tatweelede kufwambaana kunyema.

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

“Tamuli Bayeeyi Inyika”

Batobeli baJesu beelede kuba aachibindi chakutachita zintu zichitwa abantu bali munyika.

BUUMI BWAMAKRISTU

MaKristu Bakasimpe Baboneka Aaluyando—Kwabilila Kujatana Kwesu

Kuti tujatane, tweelede kuyanduula zibotu muli bamwi akulekelela amoyo woonse.

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

Jesu Wakapa Bumboni Kukasimpe

Mbukunga tuli batobeli baJesu, andiswe tupa bumboni kukasimpe mumajwi amumichito.

BUUMI BWAMAKRISTU

MaKristu Bakasimpe Baboneka Aaluyando—Botelelwa Kasimpe

Nikuba kuti tukkala munyika iizwide bubi atwaambo twakubeja, tweelede kupa bumboni kukasimpe akubotelelwa kasimpe.