Skip to content

Skip to table of contents

 BUUMI BWAMAKRISTU

Belesya Buumi Bwako Kutembawula Jehova!

Belesya Buumi Bwako Kutembawula Jehova!

Buumi nchipo chiyandikana loko. Mbutupona zitondeezya mbutuchibona chipo eechi. Bakamboni baJehova baleezya kubelesya zipo nzibapedwe kuchitila kuti balemeke Jehova akumutembawula nkaambo Nkasensa kaBuumi. (Int 36:9; Ciy 4:11) Pesi buyumu-yumu mbutuswaana munyika yaSaatani, bulakonzya kutukachizya kuzuzikizya zipeekezyo zyesu zyabukombi. (Mk 4:18, 19) Tweelede kulibuzya kuti: ‘Jehova ndimupa zipo zyiinda kubota na? (Hos 14:2) Mulimu ngundibeleka ulandizumizya na kukomba Jehova? Ndipeekezya kuchitaanzi mubukombi? Kujana ndachita biyeni kuti ndiyungizye mulimu wakukambawuka?’ Ikuti walibona mputachiti kabotu, kumbila Jehova akugwasye ubambulule kabotu. Nisimpe, kutembawula Jehova chiindi choonse kupa kuti tukkutisikane akubotelwa mubuumi!—Int 61:8.

Ngwaani ngupa zipo zyako zyiinda kubota?

AMWEEBELE VIDIYO IITI, BELESYA CHIPO CHAKO KUTEMBAWULA JEHOVA, MPAWO MUSANDULE MIBUZYO IITOBELA:

  • Nkamboonzi nituteelede kubelesya zipo zyesu munzila iitali kabotu? (1Joh 2:17)

  • Nziizili zilongezyo nzibajana bantu bapa Jehova zipo zyiinda kubota?

  • Kujana twazibelesya biyeni zipo nzitupedwe munzila iili kabotu mukukomba Leza?