Skip to content

Skip to table of contents

October 2-8

DANIELE 7-9

October 2-8
 • Lwiimbo 95 Ankombyo

 • Majwi Aantalisyo (3 min. naa kutasika aawo)

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

 • Businsimi bwaDaniyele Bwakaambilizya Atala Akuboneka kwaMesiya”: (10 min.)

  • Dan 9:24—Lufu lwaMesiya lwakapa kuti tulekelelwe zibi (it-2 902 ¶2)

  • Dan 9:25—Mesiya wakasika kumamanino aaminyaka yiimininwa aamviki zili 69 (it-2 900 ¶7)

  • Dan 9:26, 27a—Mesiya wakazoojayigwa akati-kati kaminyaka yiimininwa amviki zili 70 (it-2 901 ¶2, 5)

 • Kuyanduula Lubono muJwi lyaLeza: (8 min.)

  • Dan 9:24, NW—“Busena Busalalisya” bwakananikwa lili? (w01 5/15 27)

  • Dan 9:27—Nchizuminano chanzi chakazumanana kubeleka kachili chiyumu kubantu biingi kusikila kumamanino aaminyaka yiimininwa aamviki zili 70, naa mu36 C.E.? (w07 9/1 20 ¶4)

  • Kubala Bbayibbele kwamviki iino kwakuyiisyaanzi atala aJehova?

  • Ntuutuli tumwi twaambo ntwaajana mukubala Bbayibbele kwamviki iino?

 • Kubala Bbayibbele: (4 min. naa kutasika aawo) Dan 7:1-10

LIPEDE KUMULIMU WAKUKAMBAWUKA

 • Libambile Mbutakambawuke Mumweezi Uuno: (15 min.) Kwaambuuzyania atala “Azikozyano Zyakukambawuka.” Amweebele tuvidiyo alimwi mwaambe twaambo tupati ntumwabona. Sungwaazya basikupupulula babweedulule kubantu bakatondeezya chiyandisyo.

BUUMI BWAMAKRISTU