Kupa muntu kapepa Kabafwide kuTuvalu

KABBUKU KAMUSWAANGANO WABUUMI BWESU BWACHIKRISTU AMULIMU WESU October 2017

Zikozyano Zyakukambawuka

Zikozyano zyakukambawuka kakubelesegwa magazini iitegwa Sinsimuka! anjiisyo zyakasimpe zitondeezya mbutweelede kuyanda Leza. Belesya zikozyano eezi kuti ulichitile nzila zyako zyakukambawuka.

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

Businsimi bwaDaniyele Bwakaambilizya Atala Akuboneka kwaMesiya

Chaandano 9 chabbuku lyaDaniele chipandulula kuboneka kwaMesiya. Nziizili zimwi zijanika mubusinsimi oobu?

BUUMI BWAMAKRISTU

Kujana Twachita Biyeni Kuti Tube Basungu Mukwiiya Bbayibbele?

Kwiiya Bbayibbele chabusungu kulakonzya kukugwasya kuti ulisimye nuli mumasunko. Kujana watalikila aali?

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

Jehova Wakazibona Zyakali Kuyoochitika Kubaami

Jehova wakabelesya musinsimi Daniyele kuti asinsime kubuka akuwa kwabaami bakali kuyooba muchiindi chili kunembo.

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

Jehova Uyandisya Luyando Lutamani—Mbubede Na Anduwe?

Niinzi chitupa kuba aluyando lutamani? Nchiyoonzi nchitujana kuli zyakachitwa aHosea amukayintu wakwe Gomeri wakatali kusyomeka

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

Pa Jehova Zipo Zyiinda Kubota

Kupa Jehova zipo zyiinda kubota kulamubotezya alubo kugwasya ndiswe. Niinzi Jehova nchabona kachili chipayizyo chiyandikana loko?

BUUMI BWAMAKRISTU

Belesya Buumi Bwako Kutembawula Jehova!

Buumi nchipo chiyandikana loko. Tuleezya kubelesya zipo nzitupedwe kuchitila kuti tulemeke Jehova akumutembawula nkaambo Nkasensa kaBuumi.

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

“Bana Banu Balombe Abasimbi Bayoosinsima”

Kujana twabagwasilizya biyeni maKristu bananikidwe mumulimu wabo wakusinsima?