Skip to content

Skip to table of contents

 LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA | TUSIMPI 1-6

“Syoma Jehova Amoyo Wako Woonse”

“Syoma Jehova Amoyo Wako Woonse”

Tweelede kusyoma Jehova chakumaninina. Kuziba kuti zina lyakwe lyaambaanzi kupa kuti tubaa choonzyo chakuti uyoozuzikizya zisyomezyo zyakwe zyoonse. Kukomba kupa kuti tusyome Jehova. Chaandano 3 chabbuku lyaTusimpi, chitusyomezya kuti Jehova ‘uyooyenzya meendelo eesu’ ikuti twamusyoma.

Muntu uulibona kuti musongo . . .

3:5-7

  • tayanduuli kuzulwidaa Jehova chiindi nasala zyakuchita

  • usyoma nzyayeeya naa zyaambwa abantu

Muntu uusyoma Jehova . . .

  • ubaa bweenzinyina bulikabotu anguwe kwiinda mukubala Bbayibbele, mukuyeeyesesya atala anzyabala amukukomba

  • uyanduula malayilile aazwa muBbayibbele chiindi nasala zyakuchita

NDUULULI LUBAZU LUTONDEEZYA MBUNDISALA ZYAKUCHITA?

CHAKUSAANGUNA: Ndisala kuchita nzindiyeeya kuti zilikabotu

CHABILI: Ndikumbila Jehova kuti andigwasye ndizwidilile mukusala nkundachita.

CHAKUSAANGUNA: Ndiyanduula kuzulwidwaa Jehova kwiinda mukukomba akuchita chiiyo changu andikke

CHABILI: Ndisala kuchita zintu zyeendelana amalayilile aazwa muBbayibbele