Skip to content

Skip to table of contents

 BUUMI BWAMAKRISTU

Jehova Uyanda Muntu Uupa Kumwi Kabotelwa

Jehova Uyanda Muntu Uupa Kumwi Kabotelwa

Muli 2 Bakorinto 9:7, tulayililwa kuti: “Umwi aumwi acite mbuli mbwaasala mumoyo wakwe, ikutali kupa kumoyo kakusiya naa cakusinikizyigwa buya, nkaambo Leza uyanda muntu uupa kumwi kakkomene.” Mazubaano kwakaba nzila mpya yakuti tusange katubelesya intaneti kuti tusumpule mulimu ulikuchitwa munyika yesu naakuti munyika yoonse.

AMWEEBELE VIDIYO ITII, KUSANGA KATUBELESYA MAFOONI, MATEBBULETI NAAKUTI MAKKOMPIYUTA, KUZWA WAAWO MUSANDULE MIBUZYO IITOBELA:

  • Kujana twaajana kuli makani aakonzya kutugwasya kubona nzila zyakusanga zibelesegwa munyika yesu?

  • Bamwi bakagwasigwa biyeni akusanga kababelesya intaneti?

  • Amba zimwi nzila nzitukonzya kubelesya zyaambwa muvidiyo?

  • Niinzi nzitweelede kuchita kuti kakutuyumina kusanga katubelesya intaneti?