Bakwesu bazwa kuli zimwi nyika bakaza kumuswaangano wabbooma kuMalawi babunganaamwi goko kuti beebele JW Broadcasting

KABBUKU KAMUSWAANGANO WABUUMI BWESU BWACHIKRISTU AMULIMU WESU November 2019

Zikozyano Zyakwaambuuzyania

Nzila zyakwaambuuzyania zili atala amakanze Leza ngalaawo atala abantu azintu nzyayootuchitila kunembo.

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

Mutayandi Nyika Noziba Zintu Zili Munyika

Niinzi zikonzya kutugwasya kuti tutaleki kukomba Jehova akaambo kakuyandisya zintu zili munyika?

BUUMI BWAMAKRISTU

Muchado Wanu Uteendelezegwi Aamuuya Wanyika

Ngaali malayilile aamuBbayibbele aakonzya kugwasya bantu bayanda kuchada kuti batazoolisoli chiindi muchado wazooyinda?

Atubeleke Changuzu Kuti Tukkale Mukasimpe

Kujana twayuma biyeni “kulwanina lusyomo”?

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

“Ndiliizyi Milimo Yako”

Jesu ulazibona zyoonse zichitika mumbungano alubo nguwe weendelezya tubunga twabaalu.

BUUMI BWAMAKRISTU

Jehova Ulizizi Zintu Nzituyanda

Nkamboonzi muswaangano wabbooma umwi awumwi nubaanga wakabambilwa ndiswe? Niinzi chipa kuti muswaangano waakati kamviki utusungwaazye?

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

Basikutanta Mabbiza Bali 4

Mazubaano tulikukambawuka atala abasikutanta mabbiza bakukozyanisya baambidwe muli Ciyubunuzyo. Bbiza limwi alimwi lyiimininaanzi?

BUUMI BWAMAKRISTU

Jehova Uyanda Muntu Uupa Kumwi Kabotelwa

Kujana twachita biyeni kuti tusange katubelesya intaneti kuti tusumpule mulimu waBakamboni baJehova ulikuchitwa munyika yesu naakuti munyika yoonse?