Skip to content

Skip to table of contents

 LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA | INCITO 6-8

MaKristu Bamumbungano Yakusaanguna Bakaswaana Mapenzi

MaKristu Bamumbungano Yakusaanguna Bakaswaana Mapenzi

6:1-7; 7:58–8:1

Bamukabafu baambuula chiGrikki bakaswayide kuJerusalemu kwachiindi chilamfu bakali kusaluulwa. Kutajatwa kabotu ooku kwakabanyemya na naakuti bakalindila Jehova kuti abambulule nkani eeyi?

MaKristu bakali kuJerusalemu bakaleka na kukambawuka chiindi Stefani naakajayigwa anibakachijila kuJudaya akuSamariya akaambo kakupenzegwa?

Jehova wakagwasya maKristu bamumbungano yakusaanguna kuti balisimye alubo bakavula.​—Inc 6:7; 8:4.

LIBUZYE KUTI, ‘Ndichita biyeni kuti ndaswaana mapenzi?’