Skip to content

Skip to table of contents

 LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA | INCITO 4-5

Bakaamba Makani AaLeza Chakutayoowa

Bakaamba Makani AaLeza Chakutayoowa

4:5-13, 18-20, 23-31

Niinzi chakagwasya baapostolo kuti babe bayiisi bazwidilila? Niinzi chakabagwasya kuti babe aachoonzyo azintu nzibakali kwaambuula akuti batayoowi? Bakayiya kuMuyiisi Mupati ‘ngubakali kweenda awe Jesu.’ (Inc 4:13) Nziizili zimwi zyiiyo nzitukonzya kwiiya kuli Jesu zitatugwasye kuti tube bakambawusi bazwidilila?

Sala zyiiyo zyeendelana amagwalo aaya.