Skip to content

Skip to table of contents

 LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA | INCITO 1-3

Mbungano yachiKristu Yakatambula Muuya Uusalala

Mbungano yachiKristu Yakatambula Muuya Uusalala

2:1-8, 14, 37, 38, 41-47

MaJuda biingi bakasika kuJerusalemu muPentekkoste yamu33 C.E., bakali kuzwa kuli zimwi nyika. (Inc 2:9-11) Nikuba kuti bakali kubamba Mulawu waMusa, kulakonzeka kuti bakali kukkala kuli zimwi nyika. (Jer 44:1) Nkinkaako, bamwi bakali bachincha mbubakali kuboneka alubo bakali batalika kwaambuula mbuuli bantu bakubusena nkubakali kukkala kutali mbuuli maJuda. Chiindi nikwakabbabbatizigwa bantu bali 3 000 bazwa kuzisi zisiyene-siyene, mbungano yachiKristu yakali yaba aabantu basiyene. Nikuba kuti bakali kuzwa kumasena aasiyene-siyene, boonse ‘bakali sungweete amoyo omwe mutempele.’​—Inc 2:46.

Kujana watondeezya biyeni kuti ulabayanda amoyo woonse . . .

  • bantu bali muchilawu chanu bazwa kuli zimwi nyika?

  • bakwesu abachizi bali mumbungano yanu bazwa kuli zimwi nyika?