Skip to content

Skip to table of contents

 BUUMI BWAMAKRISTU

Kukambawuka Kumasena Aabelesya Milaka Myiingi Kuyanda Kubelekelaamwi

Kukambawuka Kumasena Aabelesya Milaka Myiingi Kuyanda Kubelekelaamwi

Bantu balafwambaana kutambula mulumbe waBwaami kuti bakambawukilwa mumulaka wabo. Amwi eezi nzizyo zyakapa kuti Jehova muPentekkoste yamu33 C.E., ape kuti ‘maJuda ibankutwe kukomba ibazwa muzisi zyoonse zyaanyika’ bamvwe makani mabotu ‘mumulaka ngobakazyalilwa,’ nikuba kuti amwi bakali kukonzya kwaambuula chiHebbrayo naakuti chiGrikki. (Inc 2:5, 8) Kumasena kwaambuulwa milaka myiingi, mbungano zibelesya milaka iisiyene-siyene zilakonzya kukambawukila kubusena bumwi. Kujana bachita biyeni bantu bali mumbungano eezi kuti bakambawuke makani mabotu kabatapambanisyi bantu bali kubusena mubakambawukila?

  • Amwaambuuzyanie (Tus 15:22): Balangizi bamulimu bakkala kumasena kwaambuulwa milaka myiingi, beelede kwaambuuzyania atala ambubakonzya kukambawuka makani mabotu kubusena oobo. Kuti busena nkwiikambawukila kabuli buniini, mbungano iibelesya umwi mulaka ilakonzya kukumbila kuti zimwi mbungano zitabakambawukili bantu bali mubusena oobu baambuula mulaka ngubabelesya. Kuti kabatakonzyi kubeleka busena bwabo boonse akaambo kakuti mbupati, balakonzya kusala kuti zimwi mbungano zikambawukile bantu baambuula mulaka ngubabelesya pesi kuti bajana muntu ulaachiyandisyo beelede kubabuzya. (od 93 ¶37) Chimwi chiindi balakonzya kukumbila zimwi mbungano kuti zibagwasye kuyanduula bantu baambuula mulaka ngubabelesya, kuti babajana balakonzya kubapa ma-adilesi aabantu baambuula mulaka ooyo. (km 7/12 5, akabbokesi) Chimwi chiindi bantu bakkala aamwi balakonzya kwaambuula milaka iisiyene. Chiindi nimuli kuchita mabambe aakubeleka busena oobo, mweelede kutobelezya milawu yachisi iili atala akubamba nsiswa.

  • Amubelekelaamwi (Ef 4:16): Amutobelezye malayilile ngimupegwa amulangizi wamulimu. Ulikwiiya Bbayibbele amuntu waambuula mulaka uubelesegwa ayimwi mbungano na? Muntu ooyo ulakonzya kuchita kabotu kuti wamupa muntu uunjila aambungano iibelesya mulaka ngwaambuula.

  • Amulibambile (Tus 15:28; 16:1): Kuti wajana muntu waambuula mulaka ngutazi mubusena nkukambawukila, yezya kumukambawukila makani mabotu. Ulakonzya kulibambila kwiinda mukuyeeyesesya atala abantu baambuula milaka iisiyene-siyene mbukonzya kuswaana mpawo udawunilode maBbayibbele amavidiyo aamilaka eeyo. Ulakonzya kubelesya JW Language app kuti uzibe mbubajuzyania muli imwi milaka.