Skip to content

Skip to table of contents

 BUUMI BWAMAKRISTU

Kkala Kulimusungu Muzintu Zyabukombi Zyiimo Nizyachincha

Kkala Kulimusungu Muzintu Zyabukombi Zyiimo Nizyachincha

Tatukonzyi pe kukutantamuka kuchincha kwazintu, kwaambisya mumazubaano aakumamanino. (1Kor 7:31) Kuchincha kwazintu kuchitika katulibambilide naa pe kulakonzya kunyongania bukombi abweenzuma bwesu aJehova. Niinzi chikonzya kutugwasya kuti tukkale katulibasungu mubukombi zintu nizyachincha? Amweebele vidiyo iiti, Kukkala Katusimide Muzintu Zyabukombi Chiindi Nitwalonga, mpawo musandule mibuzyo iitobela:

  • Ngaali malayilile umwi mukwesu ngaakapa mukwesu ooyu?

  • Malayilile ajanika mulugwalo lwaMatayo 7:25 abeleka biyeni muchiimo chili mumpuli eeyi?

  • Bamumpuli eeyi bakalibambila biyeni, alubo eezi zyakabagwasya biyeni?

  • Niinzi chakagwasya mpuli eeyi kuti izibile mumbungano mpya amumulimu wakukambawuka?

Kuchincha kupati nkundakaswaana:

Kujana ndaabelesya biyeni malayilile aajanika muvidiyo eeyi?