Skip to content

Skip to table of contents

 LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA | MIKA 1-7

Niinzi Jehova Nchayanda Kulindiswe?

Niinzi Jehova Nchayanda Kulindiswe?

6:6-8

Jehova ulizi mputugolela alubo tayandi kuti tuchite zintu nzitutakonzyi. Bweenzuma mbutuli aabo abakombima Leza ububona kachili chintu chiyandikana loko mubukombi bwakasimpe. Kuyanda bakombima akubalemeka kupa kuti Jehova azitambule zipayizyo zyesu.