Skip to content

Skip to table of contents

 LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA | MUKAMBAUSI 7-12

“Koyeeya Mulengi Wako Mumazuba Aabulombe Bwako”

“Koyeeya Mulengi Wako Mumazuba Aabulombe Bwako”

Solomoni wakabelesya mabala aabelesegwa mutupeto naakali kupandulula mapenzi aabuchembele

12:1, 13

 • Bachikula balisimide alimwi balakonzya kubeleka milimu iikataazya ayibotezya

 • Bachikula beelede kubelesya chiindi chabo amanguzu aabo mukubelekela Leza kabatanachembaala

Koyeeya Mulengi wako kwiinda mukubelekela Leza nuchili muniini

12:2-7

 • Vesi 3: “Aabo basondela kuzipulo nebazoosiilwa”

  Kutabona kabotu

 • Vesi 4: “Banakazi basikwiimba nebazoofwinsigwa”

  Kutamvwa kabotu

 • Vesi 5: “Musamu wakubusya tuuchibeleki”

  Kusiya kumoyo