Skip to content

Skip to table of contents

November 14-20

MUKAMBAUSI 1-6

November 14-20
 • Lwiimbo 66 Ankombyo

 • Majwi Aantalisyo (3 min. naa kutasika aawo)

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

 • Botelwa Amulimu Wako Ngubeleka Changuzu”: (10 min.)

 • Kuyanduula Lubono muJwi lyaLeza: (8 min.)

  • Muk 2:10, 11—Niinzi nzyakaamba Solomoni zilaatala abuvubi? (w08 4/15 22 ¶9-10)

  • Muk 3:16, 17—Tweelede kukubona biyeni kutalulama kuli munyika? (w06 11/1 14 ¶9)

  • Kubala Bbayibbele kwamviki iino kundiyiisyaanzi atala aJehova?

  • Ntuutuli twaambo tuzwa mukubala Bbayibbele kwamviki iino ntundikonzya kubelesya mumulimu wakukambawuka?

 • Kubala Bbayibbele: (4 min. naa kutasika aawo) Muk 1:1-18

LIPEDE KUMULIMU WAKUKAMBAWUKA

 • Kubonana Kwakusaanguna: (2 min. naa kutasika aawo) wp16.6 makani aali aachivumbyo —Pa muntu kakkadi ka JW.ORG.

 • Kubweeda: (4 min. naa kutasika aawo) wp16.6 makani aali aachivumbyo —Bala lugwalo kubelesya fooni naa tebbuleti.

 • Chiiyo chaBbayibbele: (6 min. naa kutasika aawo) bhs 22-23 ¶11-12 —Tamba muntu kumiswaangano yambungano.

BUUMI BWAMAKRISTU