Mapayona alikukambawuka makani mabotu kumwanakazi waambuula chiTzotzil kuChiapas, Mexico

KABBUKU KAMUSWAANGANO WABUUMI BWESU BWACHIKRISTU AMULIMU WESU November 2016

Zikozyano Zyakukambawuka

Zikozyano zyakukambawuka zyamagazini iitegwa The Watchtower, akasimpe kazwa muBbayibbele katondeezya businsimi buzwa muBbayibbele buli kuzuzikizigwa mazubaaano. Belesya zikozyano eezi kuti ulichitile nzila zyako zyakukambawuka.

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

Bbayibbele Lipandulula Mukayintu Mubotu Mbabede

Jehova uyanda kuti muchizi muKristu uukwetwe abe abube bulibiyeni?

BUUMI BWAMAKRISTU

“Mulumaakwe Ulizibidwe Kumilyango”

Mukayintu uuli kabotu upa kuti mulumaakwe alemekwe.

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

Botelwa Amulimu Wako Ngubeleka Changuzu

Tulakonzya kubotelwa amulimu ngutuchita ikuti twaba amaboneno aali kabotu atala anguwo.

BUUMI BWAMAKRISTU

Mbotukonzya Kubelesya Bbuku Litegwa IBbayibbele Nga Lilatuyiisyaanzi?

Kujana twazibelesya biyeni zipaanzi zili mubbuku litegwa ‘Nzilituyiisya,’ nituchitisya chiiyo chaBbayibbele?

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

“Koyeeya Mulengi Wako Mumazuba Aabulombe Bwako”

Chaandano 12 chabbuku lya Mukambausi chibelesya mabala aatupeto kutusungwaazya kuti tubelekele Leza katuchili bakubusi.

BUUMI BWAMAKRISTU

Nibachikula, Mutalengwani Pe Kunjila ‘Mumulyango Mupati’

Kujana wapeekezya kubelekela Leza kwiinda mukunjilila mulimu wachiindi choonse na?

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

MuSulamiwe Nchikozyano Chibotu Chakutobelezya

Nkamboonzi MuSulamiwe nalichikozyano chili kabotu kubakombi baJehova?