Skip to content

Skip to table of contents

May 28–June 3

MARKO 13-14

May 28–June 3
 • Lwiimbo 55 Ankombyo

 • Majwi Aantalisyo (3 min. naa kutasika aawo)

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

 • Mutazumini Kuzundwa Aakuyoowa Bantu”: (10 min.)

  • Mk 14:29, 31—Baapostolo teebakaliyandila pe kusiya Jesu

  • Mk 14:50—Chiindi Jesu naakasungwa, baapostolo boonse bakamwayika akuchija

  • Mk 14:47, 54, 66-72—Petro taakali kuyoowa kukwabilila Jesu akumutobela naakasungwa pesi kumamanino wakamukaka kwaziindi zitatu (ia 200 ¶14; it-2 619 ¶6)

 • Kuyanduula Lubono muJwi lyaLeza: (8 min.)

  • Mk 14:51, 52—Kuyeeyelwa kuti ngwani mulombe uuchikula wakasiya jansi lyakwe akuchija? (w08 2/15 30 ¶6)

  • Mk 14:60-62—Kuyeeyelwa kuti niinzi chakapa kuti Jesu asandule mubuzyo wamupayizi mupati? (jy 287 ¶4)

  • Kubala Bbayibbele kwamviki iino kwakuyiisyaanzi atala aJehova?

  • Ntuutuli tumwi twaambo ntwaajana mukubala Bbayibbele kwamviki iino?

 • Kubala Bbayibbele: (4 min. naa kutasika aawo) Mk 14:43-59

LIPEDE KUMULIMU WAKUKAMBAWUKA

 • Kubweeda Kwachibili: (3 min. naa kutasika aawo) Belesya chikozyano chili muzikozyano zyakwaambuuzyania. Tamba muntu kumiswaangano yambungano.

 • Kubweeda Kwachitatu: (3 min. naa kutasika aawo) Belesya lugwalo nduyanda mpawo umupe bbuku ndimunooyiya.

 • Chiiyo chaBbayibbele: (6 min. naa kutasika aawo) bhs 181-182 ¶17-18

BUUMI BWAMAKRISTU