Skip to content

Skip to table of contents

 LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA | MARKO 11-12

Wakabikka Mali Nyingi Kwiinda Boonse

Wakabikka Mali Nyingi Kwiinda Boonse

12:41-44

Chikozyano eechi chitugwasya biyeni kumvwisisisya zyiiyo zitobela?

  • Jehova ulazibotelelwa zintu nzitumuchitila

  • Beleka changuzu mumulimu waJehova

  • Utayezyanisyi nzuchita azichitwa abamwi naakuti anzwaakali kuchita chiindi

  • Bantu batakwe zintu zyiingi tabeelede kuleka kupa

Nziizili zimwi zyiiyo nzwaajana?