Skip to content

Skip to table of contents

 LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA | JEREMIYA 32-34

Chitondeezyo Chakuti maIsrayeli Bakali Kuyooboozegwa

Chitondeezyo Chakuti maIsrayeli Bakali Kuyooboozegwa
LANGA

32:9-14

  • Jeremiya wakalibambila kuti awule muunda.

33:10, 11

  • Jehova wakatondeezya bubotu bwakwe chiindi naakasyomezya maIsrayeli bakatondeezya kweempwa kuti wakali kuyoobalekelela akuti bakali kuyoobweeda kulimbabo.

Jehova ulikubutondeezya biyeni bubotu bwakwe kuli nduwe?